vår 2020
MUS-3902 Masteroppgave i hørelære med didaktikk og praksis - 30 stp

Sist endret: 23.09.2020

Emnetype

Obligatorisk emne i Master i hørelære med didaktikk og praksis. Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Gjennom selvstendig arbeid med masteroppgaven skal studentene fordype seg i et område eller problemstilling innen fagfeltet hørelæredidaktikk.

Valg av tema bør sees i sammenheng med de øvrige emner studenten har valgt i masterstudiet. Tema for oppgaven skal godkjennes av veileder. 


Hva lærer du

Studenten skal

 • ha innsikt i aktuell forskning, teorier og metoder med relevans til emnets egenart
 • ha innsikt i og erfaring med å gjennomføre et fagmetodisk utviklings- eller forskningsarbeid
 • kunne arbeide selvstendig med faglig fordypning innenfor det selvvalgte tema
 • vise evne til kritisk vurdering av undervisningsmetoder i musikkteori og forskning innen dette området.


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Gjennomføres 3. og 4. semester.Veiledning i grupper og individuelt med fast veileder.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være godkjent før man kan framstille seg for eksamen:

 • Prosjektskisse (ca. 400 ord) som i korte trekk beskriver tema og problemstilling for oppgaven, empirisk materiale, teori og metode som tenkes brukt, samt framdriftsplan. Prosjektskissen skal leveres innen oppgitt frist
 • Obligatorisk veiledning

Eksamen består av:

 • Skriftlig masteroppgave. Valgt tema skal godkjennes av veileder. Omfang ca. 50-70 sider.
 • Prøveforelesning med påfølgende samtale der kandidaten forsvarer oppgaven.

Eksamen vurderes med gradert karakter A til F.

Det kan avholdes kontinuasjonseksamen påfølgende semester. Mastergradsoppgaven kan fremlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 30
 • Emnekode: MUS-3902