vår 2020

PFF-3029 Engelskdidaktikk - 10 stp

Sist endret: 19.09.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på lektorutdanning 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal videreutvikle studentens fagdidaktiske kunnskaper og ferdigheter og bygge på det studenten har tilegnet seg både i engelskdidaktikk og i språk- og litteraturvitenskap fra disiplinfaget engelsk. Emnet vil ha hovedfokus på følgende tema:

 • Tekstutforming
 • Grammatikk
 • Interkulturell kompetanse og samiske perspektiv
 • Engelsk som verdensspråk
 • Grunnleggende ferdigheter i engelsk og IKT
 • Vurdering i engelsk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • Hvordan valg av tekster i engelskundervisningen speiler fagets tradisjon, formål og eget faglig ståsted
 • Arbeid med forskjellige muntlige og skriftlige teksttyper og ulike teksttypers posisjon i faget og sentrale problemstillinger knyttet til dette
 • Metoder i grammatikkundervisningen
 • Videreutvikling av elevenes interkulturelle kompetanse
 • Tilpasset opplæring i engelsk på ulike trinn
 • Videreutvikling av grunnleggende ferdigheter i engelskundervisningen
 • Vurdering av elevers muntlige og skriftlige arbeider i faget

Ferdigheter

Studenten kan:

 • Drøfte hvordan og hvorfor språk og tekster former og blir formet i ulike kulturelle fellesskap og hvordan interkulturelle referanserammer påvirker arbeidet i og med engelskfaget
 • Diskutere sentrale problemstillinger knyttet til engelsk som verdensspråk
 • Planlegge, gjennomføre og evaluere undervisning
 • Vurdere elevers muntlige og skriftlige arbeider i faget og gi utviklingsfremmende og tilpassede tilbakemeldinger

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, ikt-baserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

 

Undervisningsomfanget er på om lag 40 timer

 

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis PPF-3001, den angir læringsutbytte for praksis i lektorutdanningen for 4. år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Et forberedt muntlig innlegg på inntil 10 min.
 • Levert problemstilling til semesteroppgaven, med utgangspunkt i praksiserfaringer, innen gitt frist
 • Minimum 80% oppmøte på engelskdidaktikkundervisningen

 

 

Eksamen består av:

Semesteroppgave, ca. 3000 ord.

 

Muntlig eksamen, 30 minutter (presentasjon av semesteroppgave med påfølgende spørsmål/ samtale til det som er skrevet/ presentert)

 

Muntlig virker justerende på karakter på skriftlig innlevering.

 

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.  

 

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Timeplan