vår 2020

RAD-2511 Onkologi og strålebehandling - 12 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Bachelor i radiografi og kan ikke tas som enkeltemne.  Forkunnskapskrav: Emner og praksis fra 1.og 2.studieår må være bestått

Innhold

Emnet omhandler undersøkelse, behandling av kreftsykdommer og kreftpasientens omsorgsbehov. Behandling med høyenergetisk stråling og den biologiske effekt vektlegges spesielt. Radiografens-/stråleterapeutens rolle i samhandling med kreftpasienten i behandlings-, og planleggingssammenheng vektlegges.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • gjøre rede for pleie og omsorg til pasienten i strålebehandlingsprosessen
 • gjøre rede for bruk av ioniserende stråling i strålebehandling og strålebiologiske effekter på frisk vev og tumorvev
 • forklare oppbyggingen av lineærakseleratoren og dannelsen av foton- og elektronstråling
 • gjøre rede for forskjeller mellom intern og ekstern strålebehandling
 • gjøre rede for bivirkninger av strålebehandlingen
 • beskrive ulike behandlingsopplegg og behandlingsintensjoner
 • Skissere og delta i ulike former for dokumentasjon, kvalitetskontroll og  kvalitetssikring i stråleterapiprosessen samt dokumentere dette
 • assistere stråleterapeuten ved strålebehandling
 • forklare pasientens forløp i stråleterapiprosessen
 • forklare planleggingsprosessen før strålebehandling
 • møte onkologiske pasienter med omsorg, innlevelse og moralsk ansvarlighet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, selvstudium og praksis.

Eksamen

Arbeidskrav: En skriftlig oppgave. 

Praksis må være bestått før studenten kan framstilles til eksamen. Ved ikke bestått praksis, endres studieprogresjonen.

Individuell muntlig eksamen med varighet 30 min. Ved vurdering av eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått. Det gis mulighet for en kontinuasjonseksamen uten at dette får følger for studieprogresjonen.