Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

REI-3205 Reiselivsmarkedsføring - 10 stp

Sist endret: 02.06.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Alta | Tromsø |

Søknadsfrist

1. desember

Emnetype

Emnet er obligatorisk i erfaringsbasert master i reiselivsledelse. Emnet kan tas som enkeltemne forutsatt at opptakskravene til studieprogrammet er oppfylt.

Opptakskrav

Emnet er obligatorisk i erfaringsbasert master i reiselivsledelse. Emnet kan tas som enkeltemne forutsatt at opptakskravene til studieprogrammet er oppfylt.

Søknadskode 9371

Opptakskravet til studiet er bachelorgrad eller tilsvarende grad, samt minst 2 års praktisk erfaring fra reiselivsnæringen eller annen relevant næring som hotell, restaurant og opplevelsesbedrifter. For eksempel kan du ha oppnådd bachelorgrad i friluftsliv, naturvitenskapelige fag, språk, samfunnsfag, humaniora eller økonomi og administrasjon.

Innhold

Emnet er bygd opp rundt to teoretiske perspektiver som skal brynes mot erfaringsbasert kunnskap. Teoretisk vil undervisningen bli konsentrert rundt: A) Markedsføring og co-creation (samspill) B) Markedsføring i en global kontekst

Studentene skal få avansert forståelse og handlingskompetanse innen markedsføring og co-creation. Det innebærer også introduksjon til tradisjonell markedsføringsteori som er sentral for å fasilitere vellykket planlegging og implementering av co-creation. Markedsføring i en global kontekst som er den andre pilaren i dette emnet, vil gi studentene kunnskap i å utvikle strategier som er tilpasset kulturelle forskjeller og internasjonale markeder. Den tredje pilaren i emnet vil dreie seg om å bruke den erfaringsbaserte kunnskapen i studentgruppen sammen med forskningsresultater for økt forståelse av de to teoretiske grunnpilarene.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende kunnskaper, ferdigheter og kompetanse:

Kunnskaper

Studenten kan

  • redegjøre for og anvende grunnleggende og avanserte teorier innenfor reiselivsmarkedsføring
  • finne fram til og tilpasse grunnleggende og avanserte teorier innenfor kulturforståelse og opplevelsesproduksjon til markedsføringsstrategi

Ferdigheter

Studenten kan

  • identifisere og analysere endringer i turistmarkedet
  • lede utvikling av markedsarbeidet for nye produkter innen natur- og kulturbaserte opplevelser fundert på teoretiske analyser og foreliggende forskning
  • bruke sin kunnskap om norsk og internasjonal kultur for å overvåke og utvikle avanserte markedsstrategier mot spesifikke segmenter

Generell kompetanse

Studenten kan

  • reflektere over og analysere markedsføring av bedrift med mål om riktig balanse mellom opplevelsen som tilbys og markedssegmentene man ønsker å nå
  • i samspill med ansatte og kunder optimalisere bruk og effekt av markedsføringsstrategier og verktøy
  • finne fram til relevant forskning og gjennom denne videreutvikle egen kompetanse ved hjelp av på basis av forskningsresultater og erfaring om nye markeder for Norge
  • bidra og påvirke utviklings- og innovasjonsprosesser på bedrift, klynge og destinasjonsnivå med bakgrunn i forskningsbasert kompetanse

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Det gis ca. 20 timer undervisning. I de fleste forelesningene vil det tas utgangspunkt i case fra bedriftene som settes i sammenheng med de sentrale teoretiske perspektivene. I andre forelesninger legges det vekt på formidling av nye forskningsresultater innen markedsføring med særlig vekt på påvirkning, kommunikasjon, opplevelsesproduksjon og co-creation. I undervisningen vil det være en målsetting å skape dialog og diskusjoner hvor forskningsbasert kunnskap brynes mot studentenes praktiske erfaringer. På denne måten håper vi å fasilitere kunnskap horisontalt, det vil si at studentene lærer av hverandre og lærerne. Det er også et klart mål om å skape gode nettverk ved at studentene deler problemstillinger og løsninger relatert til markedsføring og at de i gruppearbeid og andre anledninger jobber mot innovative, omforente løsninger. Her er det også et mål at man fortsetter samarbeidet etter endt studie og derigjennom hever markedskompetansen på bedrifts- og destinasjonsnivå.

Eksamen

Arbeidskrav: 70% deltakelse på samling og annen undervisning, for eksempel ved bruk av nettbaserte oppgaver.

Eksamen: Eksamen består av en hjemmeeksamen over oppgitt tema med skrivefrist tre uker. Eksamen kan enten fokusere på teoretiske problemstillinger, praktiske utfordringer i markedsarbeid eller en kombinasjon av disse. Den kan skrives individuelt (omfang ca. 2000 ord) eller av to studenter sammen (omfang ca. 3000 ord).

Eksamen vurderes med bokstavkarakterer A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 18.05.2020 innlevering 09.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan