Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

REL-3900 Mastergradsoppgave i religionsvitenskap - 60 stp

Sist endret: 09.01.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk og forbeholdt studenter på mastergradsprogram i religionsvitenskap. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

REL-3053 Prosjektplanlegging, materiale og metode

Innhold

Gjennomføre skriving av en masteroppgave, dvs. et selvstendig forskningsarbeid. Masteroppgaven er avslutningen på en prosess som begynte med prosjektutforming og datainnsamling. Oppgaven kan ha et teoretisk eller metodologisk fokus, eller den kan være basert på eget feltarbeid eller kildestudium. Temaformulering for oppgaven utarbeides i samråd med faglærer.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om

  • religionsvitenskapelig teori og metode
  • forskningsprosessen fra problemformulering til sluttprodukt i form av en masteroppgave

Ferdigheter

Studenten kan

  • fremskaffe og behandle eget kildemateriale
  • mestre litteratursøk og bruk av forskningslitteratur

Kompetanse

Studenten kan

  • utarbeide et mindre forskningsarbeid av teoretisk eller empirisk art
  • utføre et individuelt forskningsprosjekt i tråd med etiske krav og retningslinjer
  • delta i diskusjoner innenfor generell religionsvitenskap og spesielt innenfor sitt fordypningsområde
  • vurdere kvaliteten, styrker og svakheter, ved andres og egen forskning
  • videreutvikle forskningskompetanse på PhD-nivå, i organisasjoner, forvaltning eller undervisning

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket skal normalt være norsk. For å oppnå instrumentelle mål om å utvikle kompetanse i engelsk fagspråk hos norskspråklige studenter og/eller integrere studenter med annet morsmål enn norsk/annet skandinavisk språk, kan undervisningsspråket også være engelsk.

Eksamensspråket kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Seminarer, ca. 20 timer, hvor studentene legger frem utdrag fra sine prosjekter og alle seminardeltakerne responderer. Individuell veiledning, inntil 80 timer.

Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen: I løpet av siste semester, før planlagt innlevering, må studentene holde et fremlegg på 15 minutter av kapitler/kapittelutkast med påfølgende tilbakemeldinger. Tidspunkt og innhold velger studentene selv i samråd med veileder. Studentene har også rett til å få veiledning på kapitler/kapittelutkast.

Bedømmelse av masteroppgaven kan ikke finne sted før alle masteremner er bestått.

Eksamen består av: Masteroppgaven skal være på 80-100 sider (ca. 32.000-40.000 ord). Dersom illustrasjoner og/eller materialpresentasjon er omfattende, kommer dette i tillegg til det vanlige sidetallet. Dersom oppgaven omfatter lyd- og bildemedier e.l., skal den likevel være på minst 20 tekstsider.

Masteroppgaven gis en egen vurdering. Denne justeres etter en muntlig høring (inntil 45 minutter).

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Mastergradsoppgaven kan kun framlegges for ny sensur i bearbeidet eller supplert form dersom arbeidet bedømmes til karakteren F (jf. Eksamensforskriftens § 22). 

Innleveringsdatoer:

Vårsemesteret: 15. mai

Høstsemesteret: 1. november

Ved mastergradseksamener benyttes en ekstern sensor i tillegg til en intern. Kandidatens veileder kan ikke være intern sensor. Eksamenskommisjonen vil stille spørsmål som berører masteroppgaven.