Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

SPH201 Sykepleie i spesialisthelsetjenesten 1 - 13 stp

Sist endret: 02.07.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

SPH/SPD 201.1: Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Sykepleiens historie, tradisjon og yrkesetikk. Sykepleiefaget i spesialisthelsetjenesten og sykepleiens historie og tradisjon sett i forhold til den medisinske tradisjon og tenkning. Prosesser i sykepleiens kvalitetsarbeid og grunnlag for sykepleieteorier og kunnskapssyn i sykepleiefaget. 

SPH/SPD 201.2: Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget

Sykepleiens ansvar og funksjon i spesialisthelsetjenesten. Dokumentasjon, førstehjelp på skadested, kunnskapsbasert sykepleie. Sykepleie til den akutt, kritisk og kronisk pasient og deres pårørende. Sykepleie ved somatiske sykdommer. Sykepleie ved smerter, kvalme, transfusjonsbehandling, ernæring og ved kreftsykdommer. Pre-, per- og postoperativ sykepleie.

SPH/SPD 201.3: Samfunnsvitenskapelige emner

Helse og sosialpolitikk, relasjonskompetanse, jus, lov om spesialisthelsetjenesten.

Hva lærer du

SPH/SPD 201.1: Sykepleiens faglige og vitenskapelige grunnlag

Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende:

Kunnskapsmål:

 • Ha kunnskap om etiske problemstillinger og dilemma som kan være aktuelle innen spesialisthelsetjenesten
 • har kunnskap om spesialisthelsetjenestens historie og organisatoriske utvikling og sykepleiefagets plass i denne
 • Ha kunnskap om sykepleieteorier og kunnskapssyn i sykepleiefaget 
 • Ha kunnskap om forsknings- og utviklingsarbeid i sykepleiefaget
 • Ha kunnskap om pasientsikkerhet og kvalitetsarbeid i sykepleiefaget
 • Ha kunnskap om kildekritikk, og prinsipper og verktøy for systematisk søk i relevante databaser.

Ferdighetsmål:

 • Kunne vise kunnskap om forskning og fagutvikling i sykepleie og arbeide kunnskapsbasert
 • Kunne vise evne til analytisk og kritisk refleksjon i vurdering av etiske problemstillinger
 • Kunne opptre i tråd med kravene i yrkesetiske retningslinjer.
 • Kunne utføre relevante søk i databaser

Generell kompetanse

 • Kunne utveksle synspunkter og erfaringer med andre innenfor sykepleiefaget og gjennom dette bidra til utvikling av god praksis.

SPH/SPD 201.2: Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget

Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende:

Kunnskapsmål:

 • Ha kunnskap om sykepleierens funksjon og oppgaver i spesialisthelsetjenesten
 • Ha kunnskap om sykepleie til pasienter, med akutt, kritisk og kronisk sykdom og lidelse, i alle aldersgrupper.
 • Ha kunnskaper om hvordan pasientens grunnleggende behov påvirkes som følge av sykdom
 • Ha kunnskap om pårørendes behov og pårørendes betydning for pasienten.  
 • Ha kunnskap om dokumentasjon
 • Ha kunnskap om kunnskapsbasert praksis
 • Ha kunnskap om førstehjelp på skadested

Ferdighetsmål:

 • Kunne vise til hvordan pasientens helsetilstand kan vurderes ut fra prinsippene ABCDE
 • Kunne vise til hvordan sykepleietiltak kan prioriteres ved å følge prinsippene ABCDE
 • Kunne observere, planlegge, gjennomføre og evaluere sykepleie, og dokumentere dette.

Generell kompetanse

 • Kunne ta faglig og personlig ansvar for egen læring, handlinger og vurderinger

SPH/SPD 201.3: Samfunnsvitenskapelige emner

Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende:

Kunnskapsmål:

 • Ha kunnskap om helsepolitikk, velferdsstaten, helse- og sosialtjenestens organisering, statlige føringer knyttet til sektoren (NOU og Meld. St.).
 • Ha kunnskap om kommunikasjon og samhandling med pasient, pårørende, egen og andre faggrupper.
 • Ha kunnskap om aktuelle lover og forskrifter knyttet til spesialisthelsetjenesten

Ferdighetsmål:

 • Kunne anvende grunnleggende kunnskaper I kommunikasjon og samhandling 
 • Kunne legge til rette for samarbeid og samhandling
 • Kunne finne frem i relevante lover og forskrifter

Generell kompetanse:

 • Kunne se sammenhengen mellom aktuelle lover og yrkesetikken

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning/forelesning, gruppearbeid, casestudier, seminar, refleksjonsgrupper, selvstudie, øvelser på klinisk læringssenter, digitale læringsarena, praktiske studier.

Eksamen

Arbeidskrav

SPH/SPD201 OBL-GRU: Arbeidskrav i gruppe med veiledning som vurderes til godkjent eller ikke godkjent. Arbeidskrav bygger på teori fra emne SPH/SPD 201 og 202. Arbeidskrav må være godkjent før fremstilling til vurdering.

Vurdering

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 3 dager. Vurderes etter karakterskala der A til E er bestått og F er ikke bestått.

Oppgavetekniske krav

Oppgavens omfang skal ikke overskride 2500 ord. Forside, innholdsfortegnelse, litteraturliste, og eventuelle vedlegg regnes ikke med i oppgavens omfang.

Vurderingskriterier

Det legges vekt på kandidatens individuelle evne til faglig forståelse, logisk resonnement og refleksjon i forhold til oppgaveteksten. Besvarelsens teoretiske forankring skal bygge på relevant faglitteratur, inkludert vitenskapelige artikler.

Oppgavetekniske krav til besvarelsen vektlegges i vurderingen.

Eksamensdato

Sykepleie i spesialisthelsetjenesten 1 - Individuell hjemmeeksamen utlevering 21.04.2020 innlevering 24.04.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret