Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

SPH303 Bacheloroppgave i sykepleie - 15 stp

Sist endret: 08.06.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

Sykepleie, forskningsmetode, sykepleieforskning, litteratursøk, etikk, forskningsetikk og oppgaveskriving.

Hva lærer du

Læringsutbytte 

Det nasjonale kvalifikasjonsrammeverk for høyere utdanning (2009) definerer læringsutbytte som de kunnskaper, ferdigheter og generell kompetanse en kandidat forventes å inneha ved fullført program eller emne. Dette er presentert i innledningen av fagplanen.

Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende:  

Kunnskapsmål: 

 • Kunne fordype seg i et relevant faglig emne
 • Kunne anvende erfaringer i en teoretisk sammenheng
 • Kunne finne og anvende relevant litteratur og forskningsartikler for å belyse tema
 • Kunne redegjøre for anvendt forskningsmetode
 • Kunne gi strukturert fremstilling av valgte relevante sykepleiefaglig tema
 • Kunne vise evne til teoretisk belysning, logisk resonering, refleksjon og selvstendig faglig tenkning
 • Kunne anvende sykepleiefaglig kunnskap, forståelse, tenkning og teorier
 • Kunne vise evne til etiske refleksjon, moralsk ansvarlighet og kritisk vurdering
 • Belyse sykepleiefaglige problemstillinger
 • Vise evne til å utlede, analysere og formidle fagstoff
 • Kunne anvende relevante samfunnsvitenskapelige- og naturvitenskapelige fag 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Veiledning

Eksamen

Arbeidskrav

SPH/SPD303 OBL-IND: Det tilbys inntil 5 veiledninger hvorav to skal være obligatoriske.

Vurdering

Individuell skriftlig fordypningsoppgave. Vurderes etter karakterskala der A til E er bestått og F er ikke bestått.

Individuell skriftlig fordypningsoppgave må være bestått før fremstilling til muntlig vurdering.

100 % justerende individuell muntlig vurdering. Vurderes etter karakterskala der A til E er bestått og F er ikke bestått. 

Eksamensdato

Bacheloroppgave i sykepleie - Justerende muntlig 09.06.2020
Bacheloroppgave i sykepleie - Individuell hjemmeeksamen innlevering 15.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret