vår 2020

TANN-111 Bacheloroppgave - 20 stp

Sist endret: 26.03.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

 Emnet er forbeholdt studentene på Bachelor i tannpleie og kan ikke tas som enkelt emne.

Innhold

Bacheloroppgaven skrives med utgangspunkt i egen forskning, litteraturstudier eller i kasuistikk.

Arbeidet med Bacheloroppgaven gir studenten mulighet til faglig fordypning i et valgfritt emne som har tilknytning til utøvelse av virksomhet som tannpleier. Studenten får innsikt i forskningsmetode og litteratursøk.

Hva lærer du

Etter endt emne skal studenten kunne:

KUNNSKAPER:

 • diskutere kritisk og reflektert holdning til forskningsfaget 
 • diskutere oppbyggingen av en forskningsartikkel 
 • diskutere etiske regler i forskning
 • diskutere sine problemstillinger (målsetninger med studiet)

FERDIGHETER:

 • diskutere og samle nødvendig litteratur fra forskjellige kilder 
 • diskutere og arbeide selvstendig med oppgaven under veiledning av en vitenskapelig tilsatt 
 • anvende metoder for odontologisk og helsefaglig forskning 
 • vurdere det å være i stand til å formidle (skriftlig og muntlig) egne så vel som andres undersøkelser på en faglig korrekt og forståelig måte

GENERELL KOMPETANSE:

 • vurdere skriftlig fagformidling etter vitenskapelige arbeidsformer og kriterier 
 • diskutere at økt kunnskap om forskning og forskningsmetoder fører til mer kritisk og differensierte holdninger til ulike deler av forskningen og bidrar til å sikre allmennhetens kunnskaps-plattform

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk

Undervisning

 • Bachelorseminarer med ulike relevante temaer
 • Arbeide under veiledning
 • Fremlegg av bacheloroppgaven for kullet
 • Obligatorisk emneevaluering

Eksamen

Arbeidskrav: 

Prosjektbeskrivelse som innleveres til emneansvarlig. Bedømmes bestått/ ikke bestått.

Obligatorisk pasientarbeid knyttet til universitetstannklinikken, UTK. Det kliniske arbeidet evalueres fortløpende. I tillegg til tilstedeværelse på klinikken må et minimums kvalitetsnivå i det kliniske arbeidet oppnåes. Det er et krav om minimum 80 % studiedeltakelse på seminar og klinikk for å få fremme seg til eksamen

Eksamen:

Hjemmeeksamen og muntlig høring. Oppgavevurdering med vekt på faglige begrunnelse for problemstilling, metodisk framstilling, sammensetning i oppgaven, drøftinger, refleksjoner og konklusjoner.

Gruppearbeid med 2 studenter sammen (unntaksvis kan en godta at en student arbeider individuelt, eller at 3 studenter arbeider sammen). Antallet studenter som samarbeider om oppgaven kan variere og dette blir det tatt hensyn til ved vurderingen av oppgaven.

Det gis inntil 6 t à 45 minutter veiledning per gruppe. Oppgaven skal ha et omfang på maksimum 30 sider.

Innlevert bacheloroppgave vurderes av ekstern sensor + veileder, med karakter A-E (F er stryk). Det er påfølgende individuell muntlig høring av bacheloroppgaven der karakter kan justeres.

Dersom bacheloroppgaven blir vurdert til stryk, eller det er innlevert gyldig legeerklæring, gis det anledning til kontinuasjon/utsatt eksamen etter avtale med IKO. Det tillates at ny eller revidert oppgave leveres - 1 - èn gang. Frivlilig gjentak av besått oppgave tillates ikke.

Eksamensdato

Skriftlig hjemmeoppgave, ind eller i gruppe innlevering 15.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan