vår 2020
TANN-112 Helsefremmende og forbyggende arbeid - 15 stp

Sist endret: 24.02.2021

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på bachelorstudiet i tannpleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

TANN-112 foreleses over 2 semester første studieår. Dette emnet er et innledende tannpleiefaglige emne med fokus mot barn og ungdom. Det blir undervist i grunnleggende odontologiske emner, i samfunnsodontologi, epidemiologi, biopsykososial odontologi, forebyggende helsearbeid/forebyggende tannhelsearbeid og om tannpleiers og tannhelseteams rolle. Teoretisk undervisning foregår i basisgrupper (PBL) og seminar (i 1.-2. semester), samt forelesninger. Her trenes studentene i faglige diskusjoner, refleksjon og presentasjon av definerte oppgaver. Studentene lærer å avgrense problemstillinger, og får skrivetrening. Det gis praktisk undervisning på simuleringsklinikken (SIMU). Her gis innledende læring i det tannpleierfaglige håndverket og tannpleierfaglige ferdigheter. Obligatorisk emneevaluering inngår i all undervisning.

Hva lærer du

KUNNSKAPER: Studenten skal etter endt prosjektoppgave kunne:

- redegjøre for forebyggende og helsefremmende arbeid innen tannhelsearbeide

- beskrive de syv trinnene i PBL-prosessen

- planlegge, og gjennomføre en prosjektoppgave

- redegjøre for metoder og verktøy for skriftlig fremstilling av en prosjektoppgave

FERDIGHETER. Etter endt semester skal studenten kunne:

- anvende og forklare PBL som metode

- arbeide under veiledning

- forklare bruk av bakgrunnskunnskap fra internett og metode

GENERELL KOMPETANSE:

- studenten kan definere elementær tannpleiefaglig forståelse

- studenten kan forholde seg til andres meninger, og kan diskutere elementære tannpleiefaglige emner


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Undervisning

Læringsmetoder for emnet består av; basisgrupper (PBL) og seminar, forelesninger og undervisning på simuleringsklinikk og studentklinikken.

Siste eksamenstermin

Emnet legges ned og siste mulighet til å avlegge eksamen etter dette semesteret, er høst 2022

Her finner du mer informasjon om eksamen i nedlagte emner

Eksamen

Obligatoriske aktiviteter

Alle former for obligatorisk aktivitet må være bestått for å gå opp til eksamen. I tillegg er det  et krav om minimum 80 % studiedeltakelse på hver enkelte obligatoriske aktivitet for å fremme seg til eksamen. 

Følgende aktivitet er obligatorisk:

  • Vanlige seminarer samt seminarer med utfordringer (PBL basisgruppe), som løses i gruppe og presenteres i seminar for hele kullet (individuelt og i gruppe). Presentasjonene bedømmes til godkjent/ikke godkjent.  
  • All undervisning på SIMU; seminar og demonstrasjoner. Arbeidet evalueres fortløpende.
  • All undervising og pasientbehandling i Studentklinikken (UTK)

Eksamen:

Består av en hjemmeeksamen/ prosjektoppgave som skrives etter en gitt oppgavetittel, relatert til fag og emner i første studieår, individuelt eller i grupper på 2-3 studenter. 3 timer à 45 minutter veiledning pr oppgave. Oppgaven skal ha et omfang på 12-14 sider.

Antallet studenter som samarbeider om oppgaven kan variere og dette blir det tatt hensyn til ved vurderingen av oppgaven.

Alle arbeidskrav må være godkjent for å få levere prosjektoppgaven. Med utgangspunkt i den skriftlige oppgaven og selvvalgt pensum blir det gjennomført individuell muntlig eksaminasjon: 20 min høring på skriftlig oppgave og 20 min høring på selvvalgt pensum.

Vurderingsuttrykk: A-E (F er stryk). 

Kandidater som ikke får sin hjemmeeksamen/prosjektoppgave godkjent eller leverer gyldig legeerklæring gis adgang til ny innlevering og påfølgende muntlig eksamen.


  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 15
  • Emnekode: TANN-112