Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

TANN-113 Tannpleie for barn og ungdom - 20 stp

Sist endret: 19.05.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studentene på Bachelor i tannpleie og kan ikke tas som enkelt emne.

Innhold

Emnets fokus er rettet mot barn og ungdom. Emnet består av innledende odontologiske fagemner, forebyggende helsearbeid/forebyggende tannhelsearbeid/tannpleiers og tannhelseteams rolle. Emnene anatomi / oral fysiologi tar for seg: oppbygging av kroppen, kjemi/biokjemi, cellebiologi, nervesystemet, sansene, det endokrine systemet, skjelettet, musklene, sirkulasjon, respirasjon, fordøyelse, urinveissystemet, omsetning av næringsstoffer og reproduksjon.

Hva lærer du

KUNNSKAPER: Studenten skal etter endt emne kunne beskrive:

- pedagogiske metoder og hjelpemidler i arbeidet med barn og ungdommer

- hvordan kommunisere med engstelige pasienter og foresatte på en empatisk og trygg måte

- barns psykososiale utvikling

- sammenhengen mellom ernæring, spisevaner og tannhelse

- primær- sekundær- og tertiær forebygging

- sykdomsutvikling generelt og prosesser ved sykdom/skade i munnhule og tenner, samt forstå hvordan    problemer virker inn på kroppen som helhet og vice versa

- røntgenstrålers innvirkning på organismen og å forebygge uheldig bruk

- de viktigste biokjemiske og fysiologiske prosesser i kroppens organsystemer

- mikro og makroskopiske vevsforandringer ved sykdom, forklare kroppens reaksjoner på infeksjon og    betennelse og hvordan smitte skjer

- elementære prinsipper mht å føre en tannhelsejournal

FERDIGHETER: Studenten skal etter endt emne kunne

- anvende det å motta pasienten med høflighet og respekt

- legge til rette for forebyggende og behandlende tiltak, både gruppevis og individuelt, alene eller i samarbeid med annet helsepersonell og pedagoger

- undersøke tenner, tannutvikling, tannkjøtt og bittfeil hos pasienter med melketannsett, blandingstannsett og permanente tenner

- vurdere tannskader i det primære tannsett og i det unge permanente tannsett og henvise til tannlege for videre undersøkelse og behandling ved behov

- anvende kunnskap om tannsykdommers årsaker og utbredelse

- forholde seg til massemedia i tannhelsefremmende og forebyggende arbeid

- ta røntgenbilder

- utføre smitteforebyggende tiltak

 

GENERELL KOMPETANSE: Studenten skal etter endt emne kunne

- forklare hovedtrekkene i menneskekroppens oppbygning og funksjon, beskrive miljømessige,  atferdsmessige og biologiske forholds betydning for helse og tannhelse

- forklare en forbindelse mellom tannhelsearbeid og barns fysiske, ernæringsmessige og psykiske utvikling

- analysere behandlingstiltak i overensstemmelse med det som det i lover og andre offentlige utredninger  forventes at tannpleiere skal ha kompetanse til.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk

Undervisning

Emnet består av forelesninger, seminar, basisgrupper, klinikk og undervisning på SIMU

Eksamen

OBLIGATORISKE AKTIVITETER:

Alle former for obligatorisk aktivitet må være bestått for å gå opp til eksamen. I tillegg er det  et krav om minimum 80 % studiedeltakelse på hver enkelte obligatoriske aktivitet for å fremme seg til eksamen.

Følgende er obligatorisk:

- Seminarer

- Basisgrupper

- Klinikk

- Undervisning på SIMU

EKSAMEN:

Skoleksamen består av en 6 timer skriftlig eksamen. Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått. Eksamen gis i vårsemesteret.

- Kandidater som ikke består ordinær skoleeksamen eller leverer gyldig legeerklæring gis adgang til kontinuasjonseksamen.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen for skoleeksamen utlevering 02.06.2020 innlevering 02.06.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret