Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

TANN-115 Helsefremmende og forebyggende arbeid - 10 stp

Sist endret: 03.06.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet kan ikke tas som enkeltemne og er forbeholdt sudenter på bachelorstudiet i tannpleie.

Opptakskrav

Emnet kan ikke tas som enkeltemne og er forbeholdt sudenter på bachelorstudiet i tannpleie.

Innhold

Faglig innhold

Fokus på odontologiske emner knyttet opp mot helsefremmende og forebyggende arbeid.

Relevans i studieprogram

Etablerer/utvikle kunnskaper om hva som fremmer helse og hvordan forebygge sykdom. Arbeidet med hjemmeeksamen gir studentene skrivetrening.

Hva lærer du

KUNNSKAPER:

Studenten skal etter å ha gjennomført fagemnet kunne:

 • oppsummere kunnskap om helsefremmende og forebyggende tannhelse i samsvar med faginnholdet i semesteret
 • analysere og redegjøre for metoder og verktøy for skriftlig fremstilling
 • greie ut om etiske retningslinjer for denne typen oppgaver
 • analysere og redegjøre for dynamikken i samhandling/ samarbeid

 

FERDIGHETER:

 • planlegge og gjennomføre oppgaveskriving
 • arbeide under veiledning av faglærer; problemstilling utarbeides i fellesskap, under veiledning, og skal bringe sammen perspektiver fra de ulike delemnene i faget
 • sette sammen riktig informasjon iht målgruppen og emnet
 • vise selvstendig refleksjoner
 • bruke litteratur og litteraturhenvisninger
 • holde et presist og forståelig skriftlig språk

 

GENERELL KOMPETANSE:

 • studenten kan definere tannpleiefaglig forståelse, og kan diskutere generelle tannpleiefaglige emner som gjelder voksne og eldre pasienter
 • omsette teori som fremkommer i hjemmeksamen til praksis
 • sette ord på egen kunnskap, reflektere selvstendig og videreutvikle egen praksis og for ytterligere kunnskapsutvikling

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

PBL-grupper, forelesninger, seminar, hjemmeeksamen.

Obligatorisk emneevaluering.

Eksamen

Arbeidskrav

Forelesninger og seminar. Obligatoriske seminarer med utfordringer (PBL basisgruppe), som løses i gruppe og presenteres i seminar for hele kullet (individuelt og i gruppe). Presentasjonene bedømmes til bestått/ ikke bestått. Det er et krav om minimum 80 % studiedeltakelse på seminar for å få fremme seg til eksamen.

Eksamen og vurdering

Hjemmeeksamen som skrives etter en gitt oppgave, relatert til fag og emner i andre studieår. Oppgaven kan utarbeides i grupper på 2-3 studenter. Med utgangspunkt i den skriftlige besvarelse og blir det gjennomført individuell muntlig eksaminasjon. Vurderingsuttrykk: A-E (F er stryk).

Dersom en student velger å trekke seg fra eksamen vil personen bli flyttet til kullet under og risikere et år forsinkelse i studiene.

Kontinuasjons-eksamen

Kandidater som ikke får sin hjemmeeksamen godkjent gis adgang til ny innlevering og påfølgende muntlig eksamen. Det gis adgang til utsatt eksamen ved innlevert gyldig legeerklæring til ordinær eksamen.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 01.04.2020 innlevering 15.05.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan