vår 2020

TANN-117 Profesjonsutøvelse i tannpleie - 20 stp

Sist endret: 02.03.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studentene på Bachelor i tannpleie og kan ikke tas som enkelt emne.

Innhold

Fagemner som inngår i emnet: Pasienttilnærming, etikk, pasientjournal, generell og spesiell tannhelseundersøkelse, generell og spesiell patologi, farmakologi, sosialmedisin, trygdelovgivning, forebyggende og helsefremmende arbeid.

Hva lærer du

Studenten skal etter endt emne kunne:

KUNNSKAPER:

  • møte pasienten på en pedagogisk og empatisk måte, identifisere tannhelseproblem, veilede og støtte pasienten til atferdsendring som fremmer god tannhelse og fremmer folkehelsen
  • anvende tannpleiefaglig kunnskap som er nødvendig for å diagnostisere og kartlegge status presens og planlegge behandling
  • anvende refusjonsordninger

FERDIGHETER:

  • analysere og gjennomføre en kartlegging av en tilfeldig pasient (eksamenskasus), utføre en klinisk undersøkelse og foreslå nødvendig behandling
  • kommunisere på en åpen og respektfull måte overfor pasienter med spesielle behov
  • anvende det å arbeide selvstendig med klinisk tannpleierarbeid
  • anvende et likeverdig og godt tannpleietilbud til mennesker med ulik kulturell bakgrunn, ut fra en forståelse for sammenhengen mellom tannhelse, tannbehandling og kultur

GENERELL KOMPETANSE:

  • Diskutere pasientens manuelle ferdigheter og empirisk kunnskap for at han/hun skal kunne foreta en helhetlig pasientevaluering, diagnostisere, kartlegge status presens, planlegge, og gjennomføre tannpleiefaglig behandling.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningsspråket er norsk.

Undervisning

Forelesninger, seminarer og klinisk praksis.

Eksamen

Obligatoriske aktiviteter

Obligatorisk seminar (SIMU), demonstrasjoner, basisgrupper og pasientarbeid knyttet til intern og ekstern klinikk. Det kliniske arbeidet evalueres fortløpende. I ekstraksjonskurset vil kandidaten få ferdigheter i bruk av nødvendige instrumenter i forbindelse med ekstraksjon av melketenner.

I tillegg til tilstedeværelse på klinikken må et minimums kvalitetsnivå i det kliniske arbeidet oppnåes. Kandidaten skriver en rapport etter EK som presenteres for kullet på et seminar like etter den eksterne praksisperioden. Det er et krav om minimum 80 % studiedeltakelse seminarer, demonstrasjoner, basisgrupper og klinikk for å få fremme seg til eksamen.

Eksamen

Emnet går over to semester, eksamen gis i vårsemesteret.

Praktisk klinisk eksamen med pasient som vurderes av intern- og ekstern sensor, med sensorer til stede under hele pasientseansen. Eksamen vurderes til bestått/ ikke bestått. Dersom en student velger å trekke seg fra eksamen vil personen bli flyttet til kullet under og risikere et år forsinkelse i studiene.

Kandidater som ikke får sin praktisk klinisk eksamen godkjent gis adgang til nytt forsøk med påfølgende muntlig eksamen. Dersom kandidaten ikke får sine oppgaver på klinikken godkjent ved semesterslutt (til tross for advarsel midt i kurset og ev. støttetiltak), må kandidaten ta studieåret om igjen. Stryk i et praktisk/klinisk fag kan ikke ankes. Det gis adgang til utsatt eksamen ved innlevert gyldig legeerklæring til ordinær eksamen