Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

vår 2020

YGR1600 Teknisk språkføring - 10 stp

Sist endret: 22.06.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi

Studiested

Narvik | Mo i Rana | Annet |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter tilknyttet Y-vei ved UiT.

Opptakskrav

Opptak på Y-vei for ingeniørutdanning.

Innhold

a) Språket og kommunikasjonsprosessen: Språklig struktur og stilnivåer på norsk og engelsk, sakprosasjangrer, møter og debatter, generell argumentasjonsteknikk, akademisk og teknisk språk, rettskriving og tegnsetting.

b) Skriftlig framstilling: Skriveprosesser, resonnerende framstilling og utgreiinger, referater, innkallinger, forretningsbrev og søknader, instruksjoner, elektroniske meldinger, debattinnlegg

c) Muntlig framstilling: Formelle og uformelle møte- og diskusjonsøvinger, regler, roller, deltaking, ledelse/styring, framføring

Innholdselementene skal kunne dekkes på norsk og engelsk

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

  • Kjenne til rettskrivingsregler, ordklasser og setningsfunksjoner i norsk og engelsk språk.
  • Kjenne til sjangertrekk i ulike teoretiske og praktiske sakprosasjangrer.
  • Kjenne til relevant akademisk og teknisk fagterminologi på norsk og engelsk.

Ferdigheter:

  • Kunne utarbeide språklig korrekte, strukturerte og situasjonstilpassede tekster innen ulike sakprosasjangrer på norsk og engelsk.
  • Kunne planlegge og gjennomføre formelle møter på norsk og engelsk.

Generell kompetanse:

  • Beherske daglig anvendelse av norsk og engelsk språk generelt og akademisk og teknisk fagterminologi spesielt innenfor ulike muntlige og skriftlige sjangrer

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og engelsk

Undervisning

Forelesninger, øvinger, gruppearbeid.

Eksamen

Arbeidskrav:

  • To skriftlige innleveringer på engelsk. Oppgavene utføres etter retningslinjer som gis ved utdeling.
  • Én skriftlig innlevering (hjemmeoppgave) knyttet til skriving av resonnerende tekst/analyse av fagtekst på norsk. Oppgaven utføres etter retningslinjer som gis ved utdeling.
  • Praktiske hjemmeoppgaver knyttet til sakprosasjanger - minst 3 oppgaver.
  • Gjennomføring av én praktisk muntlig gruppeoppgave på norsk og én på engelsk.

Alle disse arbeidene må være godkjente for at studentene skal få gå opp til eksamen.

Eksamen og vurdering:

To skriftlige eksamener knyttet til henholdsvis en norsk (5 timer, vårsemesteret) og en engelsk (4 timer, høstsemesteret) del av pensum. Disse teller like mye, og må begge være bestått for at studenten skal få godkjent emnet. Studentene må bruke egne PC-er på eksamenene, og installere institusjonens eksamensplattform. I tillegg kan de bruke ordlister godkjent av emnelærere.

God og situasjonstilpasset språkbruk, grammatikk og rettskriving vil være av avgjørende betydning for vurderingen i faget.

Kontinuasjons­eksamen:

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved eksamen tilbys kontinuasjonseksamen tidlig i det påfølgende semesteret. Ved manglende vurdering eller stryk i én av deleksamenene er det tilstrekkelig med kontinuasjon i den delen som mangler eller ikke er bestått.  

Eksamensdato

Teknisk språ
kfø
ring - del 1 ENGELSK 05.06.2020
Teknisk språ
kfø
ring - del 2 NORSK 19.02.2020

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Studiepoengreduksjon

TEK-1508 Teknisk språkføring 10 stp