høst 2019
PFF-2020 Undervisning og ledelse av læringsprosesser - 10 stp

Sist endret: 05.03.2020

Emnetype

Emnet er det andre av tre obligatoriske pedagogikkemner i profesjonsdelen av lektorutdanningen ved UiT. Emnet kan ikke tas som enkeltemne

Obligatorisk forkunnskapskrav

PFF-1015 Praksis år 1 i lektorutdanning for trinn 8-13, PFF-1016 Praksis år 2 i lektorutdanning for trinn 8-13 , PFF-1020 Eleven, læring og danning i sentrum

Studiepoengreduksjon

Du vil få en reduksjon i antall studiepoeng (som oppgitt under), dersom du avlegger eksamen i dette emnet og har bestått følgende emne(r) fra før av:

PFF-2000 Profesjonsfag år 3 i lektorutdanning for trinn 8-13 10 stp

Innhold

Emnet fokuser på lærerens tilrettelegging for læring som har to hovedelementer: tilrettelegging av fagstoff og tilrettelegging for utvikling av læringsmiljøet i klassen.

Tilrettelegging av fagstoff handler om å planlegge og gjennomføre undervisning, vurdere læring og veilede elevene i deres læringsarbeid. For å kunne planlegge undervisning trengs det ferdigheter i å omsette de faglige målene i læreplanen til praktisk undervisning. Undervisning og læringsaktiviteter i emnet skal kvalifisere studentene til å ivareta det lokale, nasjonale og globale perspektivet. I dette inngår også utdanningspolitikk i et historisk og aktuelt perspektiv. Kunnskap om elevenes læreforutsetninger og livsverden er nødvendig for å gi undervisning som er tilpasset mangfoldet blant elevene. Sentrale læringsteorier vil bli knyttet til undervisningsplanleggingen.  

Et godt læringsmiljø er viktig for elevenes sosiale og faglige utvikling. God ledelse er nødvendig for å skape en positiv læringskultur som elevene deltar i og tar medansvar for.

I yrkesetikk vil det være fokus på relevante case fra praksis og danning som kritisk tenkning vil bli vektlagt. Informasjon om reglene for skikkethet vil også bli presentert.

 

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis PPF-2001, den angir læringsutbytte for praksis i lektorutdanningen for 3. år.


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • lovverk, læreplaner og andre styringsdokumenter og det verdigrunnlag disse bygger på
 • teorier knyttet til undervisning, vurdering, læring og læringsstrategier
 • grunnleggende ferdigheter
 • individuelle, sosiale og kulturelle forutsetninger for læring og tilpasset opplæring
 • klasseledelse og læringsmiljø

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • analysere og planlegge læringsforløp i samsvar med læreplanen og forskriftene
 • reflektere over og analysere egen og andres praksis i møte med elevenes forutsetninger, interesser og behov med referanse til teori og praksis
 • reflektere over sammenhengen mellom god klasseledelse og godt læringsmiljø
 • bidra til konstruktive dialoger gjennom respons på medstudenters fremlegg
 • reflektere over profesjonsetiske perspektiver på case fra praksis
 • lese akademiske tekster


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter varierte og studentaktive arbeidsmetoder og består av forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper og praktiske øvelser.

Mikroundervisningen består av at den enkelte student presenterer en kort undervisningssekvens som filmes og der medstudenter gir respons.

På filmseminar arbeider studentene i grupper og tolker og analyserer film fra en undervisningssekvens og presenterer resultatet for medstudenter som gir respons.

Undervisningsomfang er på om lag 40 timer. 


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Deltakelse på 80% av undervisningen
 • Bestått praksis fra 3.studieår
 • Gjennomført mikroundervisning og gitt respons til medstudenter
 • Presentert analyse av film fra en undervisningssekvens og gitt respons til medstudenter
 • Tekst om et sentralt tema fra pensum. Omfang 1500-2000 ord.

Muntlig eksamen skjer i grupper med to studenter og består av to komponenter:

 • Presentasjon av analyse av film fra en undervisningssekvens
 • Drøfting av relevante problemstillinger ut fra faglitteratur

Tid: ca. 30 minutter  

Individuell karaktersetting. Det gis en samlet karakter hvor de to kulepunktene vektes like mye. Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: PFF-2020
 • Tidligere år og semester for dette emnet