Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

PFF-2024 Religionsdidaktikk - 5 stp

Sist endret: 10.01.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter med religion i Lektor 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet skal gi kompetanse i religionsdidaktikk. Studenten skal få innsikt i religionsfagenes plass i skolen og samfunnet. Det blir lagt vekt på kritisk og analytisk tenkning, samt teoretisk og praktisk problemløsing. Studentene skal lære å kritisk reflektere over religionsfagenes innhold og plass i skolen, samt kunne reflektere over undervisning i religionsfaget på ungdomstrinnet og i videregående skole i lys av fagdidaktisk teori.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

  • sentrale perspektiver i religionsvitenskapelig fagdidaktikk, herunder religionsbegrepet, sammenligning (komparasjon), mangfold i religioner, og kan tematisere representasjon av religioner, og innenfra- og utenfra perspektiver på religion
  • etikk og filosofi i religionsfagene
  • om samisk innhold i læreplanene for religionsfagene i skolen, og ha kjennskap til religionsfagene i det samiske læreplanverket
  • utfordringer med vurdering i religionsfagene i skolen

 

 

Ferdigheter

Studenten kan:

  • drøfte og bruke religionsdidaktisk teori til å reflektere kritisk over religionsfagenes innhold og undervisning i religionsfagene i skolen
  • vise innsikt i relevante problemstillinger knyttet til etikk og filosofi i religionsundervisningen
  • drøfte og analysere faginnhold og perspektiver religion og kulturforståelse i læreplanene i religionsfagene, herunder også samisk innhold i religionsfagene
  • drøfte ulike sider ved vurdering i religionsfagene på ungdomstrinnet og i videregående skole

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, ikt-baserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

Undervisningsomfanget er på om lag 20 timer

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis PPF-2001, den angir læringsutbytte for praksis i lektorutdanningen for 3. år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • Minimum 80 % oppmøte på undervisning i emnet
  • Muntlig (5-10 min) eller skriftlig presentasjon (1000 ord) med drøfting av prinsipielle sider ved innhold i læreplanverket og/eller opplæringslov 

Eksamen består av:

Semesteroppgave med selvvalgt tema. Omfang 2000-2500 ord  

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.  

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Semesteroppgave innlevering 04.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

PFF-2000 Profesjonsfag år 3 i lektorutdanning for trinn 8-13 5 stp