høst 2019
PFF-2028 Fremmedspråksdidaktikk - 5 stp

Sist endret: 05.03.2020

Emnetype

Emnet er forbehold studenter på lektorutdanning 8-13 og kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

PFF-2000 Profesjonsfag år 3 i lektorutdanning for trinn 8-13 5 stp

Innhold

I emnet blir det gitt en innføring i fremmedspråksdidaktikk som tar sikte på å gjøre studenten kjent med skolefaget fremmedspråk med hovedvekt på følgende temaer:

 • Faghistorie og læreplanverk med fagplanen i fremmedspråk
 • Planlegging og tilrettelegging av undervisning og læring i fremmedspråk
 • Innføring i språkteorier
 • Grunnleggende ferdigheter
 • Begynneropplæring
 • Bruk av målspråket
 • Vurdering


Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper Studenten har kunnskap om:

 • Fremmedspråk i historisk perspektiv, herunder kunnskap om hvordan fremmedspråk har utviklet seg
 • Fagets legitimitet og posisjon i skolen i dag, læreplaner i faget og problemstillinger knyttet til dagens fremmedspråksundervisning
 • Grunnleggende språklæringsteorier
 • Grunnleggende ferdigheter i fremmedspråk i skolen.
 • Tilrettelegging av begynneropplæring i fremmedspråk
 • Vurdering i fremmedspråk

Ferdigheter Studenten kan:

 • Drøfte styringsdokumenter for fremmedspråk som skolefag
 • Planlegge, gjennomføre og begrunne undervisning i fremmedspråk
 • Bruke relevante metoder for undervisning og læring
 • Anvende målspråket i undervisningen
 • Bruke forskriftene i styringsdokumentene i underveis- og sluttvurdering


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningsformer og arbeidsformer omfatter forelesninger, seminarer, presentasjoner, arbeid i grupper, ikt-baserte undervisningsformer og praktiske øvelser. Gjennom de ulike aktivitetene får studentene erfaring med varierte arbeidsmetoder, læremidler og uttrykks- og vurderingsformer.

Undervisningsomfanget er på om lag 20 timer.

Det foreligger en egen emnebeskrivelse for praksis PPF-2001, den angir læringsutbytte for praksis i lektorutdanningen for 3. år.


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 • Muntlig presentasjon for medstudenter  
 • 80% oppmøtekrav i fremmedspråksdidaktikkundervisningen

Eksamen består av:

Skoleeksamen, 4 timer (åpen bok)

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.  

Ved karakter F tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: PFF-2028
 • Undersider