Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

PSY-1603 Profesjonsforberedende emne I - 10 stp

Sist endret: 08.04.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på profesjonsstudiet i psykolog

Emnet kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Faglig innhold og relevans i studieprogrammet

Emnet er første del av et profesjonsforberedende studieforløp som består av 6 forskjellige deler. Emnet har fokus på kunnskap og praktisk trening i mellommenneskelig kommunikasjon, formidling og forståelse slik at studentene er rustet til best mulig samarbeid og kontakt med andre fagfolk og klienter. Det gir en innføring i psykologprofesjonens arbeidsområder og arbeidsmåter, herunder anvendelse av relevante fagetiske lovverk og retningslinjer. Her skal studentene utvikle de nødvendige av kunnskaper, selvinnsikt og ferdigheter for å kunne fungere profesjonelt, hensiktsmessig og effektivt som psykologer etter fullført cand. psychol.eksamen.

Emnets del 1 er organisert i 2 temaer:

Tema 1 (5 stp) skal gi kjennskap til ulike arbeidsarenaer for psykologer, blant annet gjennom observasjon av praktisk yrkesutøvelse hos disse. Skikkethetskravet til profesjonsutøvelsen vurderes i praksis jfr. universitetets retningslinjer for slik vurdering. Tema 2 (5 stp) har fokus på psykopatologi og tilstandslære, og personlige forutsetninger, kommunikasjon og empati i utøvelsen av psykologrollen.

Hva lærer du

Kunnskaper: Etter gjennomført emne skal studenten:

  • kunne beskrive vanlige psykiske lidelser og gjøre rede for hvordan disse uttrykker seg i et livsløpsperspektiv.
  • ha grunnleggende kunnskaper om betydningen av skikkethetfor utøvelse av psykologyrket og hvordan kommunikasjonsferdigheter er nødvendig for å etablere kontakt og relasjon.
  • ha kjennskap til ulike typer psykologarbeid og til hvordan psykologers arbeidshverdag kan arte seg.

Ferdigheter: Studenten skal gjennom samspill med andre studenter bli kjent med hvordan de virker på andre og hvordan andre virker på dem. De skal kunne:

  • kommunisere respektfullt med medstudenter, kolleger og andre yrkesutøvere om egne og andres erfaringer.
  • reflektere over etiske problemstillinger en kan støte på i møte med mennesker som har vansker.
  • drøfte relevansen av etisk lovgivning og retningslinjer for psykologvirksomhet. 
  • jobbe aktivt for å skape positiv gruppetilhørighet ved å bidra til en sunn, dynamisk og trygg gruppe.

Generell kompetanse: 

  • studenten skal ha innsikt i krav til yrkesmessig og personlig utvikling som profesjonelt psykologarbeid innebærer. 
  • studenten skal kunne diskutereforholdet mellom personlige forutsetninger og profesjonell kompetanse.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnene er organisert som undervisningsøkter og gruppesamlinger.

Med unntak av noen felles undervisningsøkter og en uke med observasjonspraksis, er studentene delt inn i grupper på ca.10 studenter som ledes av en faglærer/mentor. Aktiviteten i gruppene består av øvelser og drøftinger som er relatert til læringsmålene, samt for- og etterarbeid i forbindelse med observasjonspraksis.

Fokus i gruppene er å erfare seg selv i samspill med andre gjennom intervjutrening, rollespill og dialoger med medstudenter. Temaer som «hva er en psykolog» og «hvordan kan jeg med mine forutsetninger bli en god psykolog» vil være en rød tråd gjennom hele emnet. Studenten skal påbegynne en personlig utviklingsprosess gjennom veiledning. Deltakelse på felles undervisningsøkter, gruppesamlinger og observasjonspraksis er obligatorisk, det samme gjelder innlevering av skriftlige notat.

Emnet evalueres i henhold til gjeldende retningslinjer for gjennomføring og evaluering av klinisk praksis.

Eksamen

Arbeidskrav:

Arbeidskrav og praksis må være godkjent før studenten kan gå opp til eksamen.

Studentene må ha minst 80% oppmøte.

Obligatorisk observasjonspraksis hvor studenten i ei (1) uke følger en psykolog i praktisk utøvelse av psykologrollen.Observasjonspraksisen vurderes som godkjent/ikke godkjent av fagansvarlig lærer etter samråd med praksislærer. Minstekravet for å få godkjent praksis er tilstedeværelse og aktiv deltakelse i praksisfeltet og med fagpersoner.

Studentene skal intervjue aktuelle fagpersoner på praksisstedet over utlevert tematikk. Dette presenteres i de respektive gruppene etter praksis.

Studentene skal skrive ett refleksjonsnotat fra gruppesamlingen på utlevert tema. Aktiv deltakelse i gruppeaktivitetene bedømmes av faglærer i gruppene og er en forutsetning for å få emnet godkjent.

Eksamen: Hver student presenterer i gruppe, skriftlig og muntlig, egne erfaringer fra emnet som kommenteres på av medstudenter og lærer. Presentasjonen vurderes til bestått eller ikke bestått av gruppeleder.

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren ikke bestått tidlig i det påfølgende semester.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

PSY-1601 Psykologrollen: Profesjons- og egenutvikling, del 1 5 stp
PSY-1602 Psykologrollen: Profesjons- og egenutvikling, del 2 5 stp