Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

PSY-1605 Profesjonsforberedende emne III - 5 stp

Sist endret: 08.04.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på profesjonsstudiet i psykolog

Emnet kan ikke tas som enkeltemne

Obligatorisk forkunnskapskrav

PSY-1511 Statistikk og metode I, PSY-1603 Profesjonsforberedende emne I, PSY-2552 Kognitiv nevrovitenskap

Innhold

Emnet er tredje del av et langsgående studieløp på profesjonsstudiet hvor studentene tilegner seg det nødvendige av kunnskaper, selvinnsikt og ferdigheter for å kunne fungere profesjonelt, hensiktsmessig og effektivt som psykologer etter fullført cand. psychol.-eksamen.

Emnet har fokus på kunnskap og praktisk trening i mellommenneskelig kommunikasjon, formidling og forståelse slik at studentene er rustet til best mulig samarbeid og kontakt med andre fagfolk og klienter.

Dette emnet har psykologens rolle som formidler som hovedtema. Det vektlegges både ens egne forutsetninger for å formidle godt til ulike mottakere og også det å lære konkrete ferdigheter i forhold til planlegging og gjennomføring av en muntlig presentasjon til en gruppe. Gjennom bruk av videoopptak og presentasjon av dette i grupper vil emnet også gi erfaringer med å se seg selv og egen presentasjon og trening i å gi og få tilbakemeldinger til hverandre

Det faglige innholdet er strukturert i 2 temaer:

Tema 1: Bevissthet på egne verdier og holdninger i kommunikasjon med andre

Tema 2: Formidling og presentasjon av forskning/faglige tema.

Hva lærer du

Kunnskap: Kjenne til prinsippene for god mellommenneskelig kommunikasjon og formidling. Og/eller skal kunne reflektere over egen rolle og utvikling.

Ferdigheter: Etter gjennomført emne skal studenten kunne analysere egne verdier og se dem i en sammenheng med personlige utviklingsmål.

Etter gjennomført emne skal studenten kunne identifisere noen personlige problemstillinger og omsette dette i utviklingsmål.

Studenten skal kunne gi konstruktive og støttende tilbakemeldinger til hverandre, og vise interesse for å reflektere over tilbakemeldinger.

De skal vise interesse for å reflektere over egen rolle og utvikling som student i psykologutdanningen. Kunne delta i gruppediskusjoner der psykologrollen og personlige forutsetninger drøftes.

Kunne utvikle innsikt i sin egen personlighet, styrker og utfordringer, og hvilken betydning det vil kunne ha i en profesjonell kontekst.

Holdningsmål: Studenten skal identifisere egne verdier, og forstå betydningen av å arbeide med dette for bevisstgjøring og eventuell atferdsendring.

Generell kompetanse:

Studentene skal kunne reflektere over hvilke forutsetninger og behov ulike grupper vil ha som mottakere av informasjon, og hvordan ens egen kommunikasjon og presentasjon kan tilpasses dette.

Kunne forklare betydningen av egen utvikling i rollen som psykolog

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk 

Undervisning

All undervisning er relevant for studentenes utvikling som kyndige yrkesutøvere.

Studentene forventes å delta i gruppediskusjoner der psykologrollen og personlige forutsetninger drøftes.

Det blir gitt undervisning i forelesnings- og seminarform. For øvrig vil det bli organisert workshop og gruppesamlinger i basisgruppene med fokus på egne utviklingsmål.

Tema 1: Arbeid med egen utvikling ved bruk av ACT (Acceptance and Commitment Therapy) som metode. I gruppesamlingene blir det fokus på hvordan bruke en slik metode for egen utvikling.

Tema 2: Studentene lager en videopresentasjon av et aktuelt faglig tema, fortrinnsvis med tilknytning til øvrige emner samme semester. Videoen presenteres i basisgruppene der studenter får trening i å gi og få tilbakemeldinger på hverandres presentasjoner. Temaet vil bli dekket i felles undervisning og i workshop.

Eksamen

Arbeidskrav:

  • All undervisning og praksis forutsetter deltakelse med 80% oppmøte.
  • Aktiv deltakelse i gruppeaktivitetene/workshop.
  • Tema 1: Refleksjonsnotat fra arbeidet med egne verdier og endring presenteres i gruppesamlingene. Refleksjonsnotat vurderes til godkjent / ikke godkjent av gruppeleder. Notatene vil sammen med refleksjonsnotater fra de øvrige semestrene danne grunnlaget for et sammenfattende refleksjonsnotat på 6 semester.
  • Etter forarbeid med undervisning og gruppearbeid, skal hver student lage en kort presentasjon med video som presenteres i basisgruppene.

Eksamen:

Eksamen er i tilknytning til tema 2 og består av at studentene lager en video av egen muntlig presentasjon av et aktuelt faglig tema, fortrinnsvis med tilknytning til øvrige emner samme semester. Videoen presenteres i basisgruppene og vurderes godkjent / ikke godkjent av faglærer.

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren ikke godkjent tidlig i det påfølgende semester.

Timeplan