høst 2019

PSY-2010 Arbeids- og organisasjonspsykologi - 10 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse. Anbefalte forkunnskaper er emnene PSY-1000 og PSY-1001.

Søknadskode: 9199

Innhold

Arbeidspsykologi fokuserer på det yrkesaktive individet og arbeidsmiljøet i relasjon til helse. Organisasjonspsykologi omhandler studiet av organisasjoner og grupper, og hvordan disse kan ledes og utvikles. Sentrale temaer for faget er kommunikasjon og konflikthåndtering i organisasjoner, sikkerhet, sosiale prosesser, individuelle forskjeller og arbeidsplassen som en helsefremmende arena. Emnet gir en innføring i arbeidshelse, arbeidsmiljø og aktuelle forskningsmetoder for å studere hvordan risiko, sårbarhet og beskyttende faktorer influerer generell helse og arbeidshelse. Ulike modeller for sammenhenger mellom atferd, samarbeid, organisasjon og arbeidsforhold, gis særlig fokus. Helsefremmende faktorer og tiltak fra individuelle til samfunnsmessige forhold vies også plass. En helsegevinst for individet fører også til en økonomisk gevinst for berørte bedrifter. Undervisningen fokuserer på hvordan man som leder, medarbeider og/eller bedriftshelsetjeneste kan jobbe på en god måte for å sikre at så mange som mulig har et helsefremmende og positivt arbeidsmiljø, som fremmer arbeidsnærvær og gode sosiale relasjoner.

Hva lærer du

Etter at studenten har fullført emnet, skal studenten være i stand til å:

  • Forstå arbeidslivets krav og forventninger til de ulike aktører hva gjelder kontinuerlig utvikling av psykososialt arbeidsmiljø.
  • Vurdere hvilke midler som kan anvendes til nå ulike målsettinger for bedre helse i en definert befolkning med arbeidsplassen som hovedarena.
  • Gjøre rede for gjeldende teorier innen arbeids- og organisasjonspsykologien om emner som gruppedynamikk, motivasjon og holdninger i arbeidslivet.
  • Gjøre rede for positive faktorer i arbeidslivet som er relevant for jobbtilfredshet, motivasjon, arbeid-hjem balanse, fravær, turnover og produktivitet.
  • Redegjøre for hvilke forskningsmetoder som kan anvendes til å analysere et arbeidshelseproblem.
  • Foreslå tiltak til hvordan et identifisert somatisk/psykologisk helseproblem på arbeidsplassen kan bekjempes/forebygges.

Undervisnings- og eksamensspråk

Forelesningene går på norsk. Eksamensbesvarelsen kan leveres på norsk eller engelsk.

Undervisning

Undervisningen består av forelesningsrekker. Forelesningene skal støtte studentens selvstendige arbeid med stoffet ved å bidra til å skape oversikt, peke på sammenhenger, forklare begreper og kommentere pensum.

Eksamen

Evaluering foregår gjennom en 10 siders hjemmeeksamen. Karakterskala: A-F (F er stryk).

Det tilbys kontinuasjonseksamen ved karakteren F i begynnelsen av neste semester.

Arbeidskrav: Det skal leveres et arbeidskrav som vurderes til godkjent/ikke godkjent. Arbeidskrav må være godkjent for å få gå opp til eksamen.

Eksamensdato

Hjemmeoppgave innlevering 26.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BED-2034 Organisasjonspsykologi 5 stp