Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

RAD-2011 Sykdomslære og mikrobiologi - 8 stp

Sist endret: 06.01.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Bachelor i radiografi og tilbys ikke som enkeltemne. Forkunnskapskrav: Bestått eksamen i alle emner første studieår, unntatt HEL-0700 og RAD-2021.

Innhold

Emnet omhandler sykdomsutvikling, årsaker, prognoser, utredning og behandling innen; endokrine sykdommer, øre-nese-hals sykdommer, hudsykdommer, øyesykdommer, hjerte- kretsløp sykdommer, sykdom i sentralnervesystemet og perifere nervesystem, blodsykdommer, sykdom i urinsystemet, sykdom i mannlige genitalier, kvinnesykdom og fødsel, sykdom i mage- tarm kanalen, traumepatologi. Emnet omhandler også mikrobiologi, infeksjonssykdommer og hygiene. Radiografi knyttet til pasienter med multitraumer og andre akutte situasjoner.

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

  • forklare basal  infeksjonspatologi
  • gjøre rede for hygieniske prinsipper og smittespredning
  • gjøre årsak, behandling og følger for pasient og samfunn med henblikk på sykehusinfeksjoner
  • beskrive hva som skjer ved sykdomsprosesser i det endokrine system, nervesystemet, sirkulasjonssystemet, fordøyelsessystemet og urinsystemet samt de vanligste symptomer og behandlinger
  • gjøre rede for de vanligste symptomer og behandlingsformer
  • forklare og utføre hygienetiltak ved henholdsvis luftsmitte/dråpesmitte, blodsmitte, kontaktsmitte og fekal-oral smitte

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid og selvstudium. 

Eksamen

Individuell skriftlig skoleeksamen. Varighet 4 timer. Ved vurdering av eksamen benyttes karakterskalaen A-E for bestått og F for ikke bestått. Det gis mulighet for en kontinuasjonseksamen uten at dette får følger for studieprogresjonen.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 24.09.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

RAD-2030 Sykdomslære og mikrobiologi 8 stp