Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

RAD-2021 Kliniske og medisinske fag - 22 stp

Sist endret: 06.01.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett på Bachelor i radiografi og kan ikke tas som enkeltemne. Forkunnskapskrav: Bestått eksamen i alle emner første studieår, unntatt HEL-0700. 

Innhold

Emnet omhandler bildediagnostiske undersøkelser og behandling med konvensjonell røntgen og gjennomlysning, angiografi og intervensjon, mammografi og MR. Bildediagnostikk av abdominale organer og hjerte/kar. Metodiske prinsipper og teknikker, ivaretakelse av pasient ved undersøkelser og behandling på aktuelle modaliteter. Antiseptisk og aseptisk teknikk, oppdekking, administrasjon av legemidler samt kontrastmiddellære vektlegges. 

Hva lærer du

Etter fullført emne skal studenten kunne:

 • informere og veilede pasienter som skal til undersøkelse eller behandling.
 • beskrive pasientens vitale funksjoner, oppdage endringer og iverksette pleie og omsorgstiltak.
 • redegjøre for prosedyre i bruk og stell av sentralt venekateter /CVK
 • beskrive undersøkelsesforløpet ved gjennomlysning, mammografi, ultralyd, MR og og sterile intervensjonsprosedyrer.
 • beskrive de fysiske prinsippene for magnetisk resonans.
 • definere arbeidsoppgaver og ansvar i forbindelse med de aktuelle radiologiske- MR undersøkelser og intervensjoner.
 • gjøre rede for risikoer som kan oppstå ved undersøkelser med MR.
 • gjøre rede for vanlig forekommende indikasjoner for MR undersøkelser og for patologi.
 • ivareta hygieniske prinsipper.
 • forklare legemidlers virkning, risiko og bivirkninger.
 • utføre korrekt medikamentregning.
 • forklare kontrastmidlers egenskaper og virkemåte.
 • utføre tiltak ved komplikasjoner av legemidler.
 • utføre legemiddeladministrasjon under veiledning.
 • redegjøre for lover og forskrifter som regulerer legemiddeladministrasjon.
 • benytte journalsystemer med dets integrasjoner og utføre dokumentasjon og journalføring.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, ferdighetstrening/praksis og selvstudium

Eksamen

To arbeidskrav: medikamentregneprøve og en oppgave.

Individuell praktisk/muntlig eksamen. Samlet varighet på eksamen 45 min.Ved vurdering av eksamen brukes karakterskala A-E for bestått og F for ikke bestått. Både praktisk og muntlig del av eksamen må være vurdert til bestått. Ved ikke bestått må hele eksamen tas på nytt. Det gis mulighet for en kontinuasjonseksamen uten at dette får følger for studieprogresjonen.

Timeplan