Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

REI-1700 Opplevelsesproduksjon - 15 stp

Sist endret: 04.03.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Svolvær | Annet |

Emnetype

Studenter må være tatt opp ved årsstudiet Naturguiding (60 stp) for å få tilgang til emnet.

Innhold

Naturen og naturfenomener er grunnleggende attraksjoner som tiltrekker når turister velger Norge som feriedestinasjon. Aktiviteter som blir tilrettelagt og levert i den norske naturen åpner for verdifulle opplevelser for den moderne turist.

Bedrifter og guider som har som målsetning å bidra til å skape sterke opplevelser for sine gjester, trenger forståelse og kunnskap om hvordan deres tilgjengelige ressurser kan utvikles og tilrettelegges. Med kvalitet og profesjonalitet som kjennetegn.Emnet opplevelsesproduksjon tar sikte på å gi studenten en forståelse av hva opplevelsesproduktet består av og hvordan de ulike elementene av produktet kan identifiseres, tilpasses og utvikles. Med utgangspunkt i konkrete produkt/bedrifts-case skal studenten skaffe seg praktisk og teoretisk øving i å utvikle sine ferdigheter innenfor opplevelsesproduksjon.

Hva lærer du

Kunnskap

 • Ha grunnleggende forståelse for begreper og modeller innenfor faget opplevelsesproduksjon.
 • Ha kunnskap om og forståelse for den faglige forankringen til opplevelser som kommersielle produkter.
 • Ha kunnskap om guiderollens kompleksitet og muligheter for å bidra til gjestens utbytte gjennom fagbegrepet co-creation.

 

Ferdigheter

 • Analysere opplevelsesprodukter og knytte anbefalinger til endringer/forbedringer av eksisterende produkter.
 • Reflektere, diskutere og problematisere opplevelsesprodukter/naturbasert turisme i kommersiell sammenheng med, og i kontrast til tradisjonelle verdier innenfor Friluftsliv -  i Norge og Norden.

 

Generell kompetanse

 • Kunne bidra med et kritisk og reflekterende perspektiv - i å utvikle naturbasert turisme i en lønnsom og bærekraftig retning for reiselivsdestinasjoner.
 • Kunne bidra til å heve statusen for arbeidsplasser i reiselivsnæringen gjennom kvalitet og profesjonalisering.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisnings- og eksamensspråket er norsk. Noe av undervisningen kan foregå på engelsk.

Undervisning

Undervisningen vil bli gitt som forelesninger, seminarer og feltarbeid ute og i samarbeid med reiselivsnæringen. Det forutsettes høy grad av studentaktivitet og selvstendighet i studiet. For å oppnå læringsutbyttet forventes studenten å jobbe ca 375 timer med emnet.

Eksamen

Arbeidskrav

 • Deltakelse i all obligatorisk undervisning.
 • Aktiv deltakelse/gjennomføring, forberedelser og etterarbeid knyttet til case-/feltarbeid i emnet.
 • Skriftlig oppgave knyttet til case-/feltarbeid (obligatorisk).
 • Presentasjon i plenum av eget arbeid/refleksjoner.

Alle arbeidskrav må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen og vurdering: Individuell skriftlig hjemmeeksamen på 5 dager. Ved eksamen benyttes skalaen A-E for bestått og F for ikke bestått. 

Kontinuasjonseksamen: Ved karakter F (ikke bestått), eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjons/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift §§ 21 og 22.

Timeplan