Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

REL-1010 Bibelhebraisk språk - 20 stp

Sist endret: 20.02.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter på bachelorprogram i teologi. Emnet kan også tas som enkeltemne, og passer for studenter som vil ha et grunnlag i bibelhebraisk i forbindelse med studier av fororientens språk og kultur og i jødedommen. Emnet er også velegnet som støttefag for arabisk og semittisk språkvitenskap generelt.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse.

Søknadskode 9199 enkeltemner lavere nivå.

Innhold

I dette emnet skal studentene tilegne seg den bibelhebraiske elementærgrammatikken og et grunnleggende ordforråd slik at de skal kunne lese og oversette fra et utvalg av tekster fra Biblia hebraica "Det gamle testamente". I tillegg skal studentene tilegne seg elementære kunnskaper i tekstkritikk.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha følgende læringsutbytte:

Kunnskap

Studenten har kunnskap om 

  • den bibelhebraiske elementærgramatikken, et visst ordforråd og tekstkritikk

Ferdigheter

Studenten kan

  • lese høyt og å oversette bibelhebraiske tekster, samt å forklare grammatikken i de tekstene de leser
  • også å bruke ordbøker og andre hjelpemidler

Kompetanse

  • Studenten gis et grunnlag i å kunne arbeide selvstendig med de bibelhebraiske tekstene på originalspråket.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Emnet består av 45 dobbelttimer forelesning/seminar. Det vektlegges høytlesing, oversettelse og redegjørelse for grammatikk som en viktig del av forberedelsene til forelesningene. 

Kvalitetssikring av emnet  Emnet evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Eksamen består av: 6-timers skoleeksamen. Skoleeksamen utføres i det digitale eksamenssystemet Wiseflow. Du bes gjøre deg kjent med gjennomføringen av digital eksamen i Wiseflow.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter: A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 11.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt

Dahl, Eystein


Telefon: +4777644290 eystein.dahl@uit.no

Siv Aina Hansen


Studiekonsulent for religionsvitenskap, teologi og årsstudiet i likestilling og kjønn
Telefon: +4777644381 siv.aina.hansen@uit.no