høst 2019

RUS-3043 Praktisk russisk 3 - 5 stp

Sist endret: 27.02.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som tar en mastergrad i russlandsstudier eller en mastergrad i språk eller litteratur, studieretning russisk.

Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Obligatorisk forkunnskapskrav

RUS-3042 Praktisk russisk 2

Innhold

Oversettelse av vanskeligere tekster fra norsk til russisk kombinert med praktisk grammatikk og praksis i muntlig russisk.

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studentene har:

  • kunnskaper om avanserte grammatiske konstruksjoner i russisk
  • forståelse for stilistiske virkemidler i ulike tekstgenre

Ferdigheter

Studentene kan:

  • oversette avanserte tekster fra norsk til russisk og diskutere aktuelle saker på russisk i den russiske og norske virkelighet
  • gjennomføre muntlige presentasjoner på russisk

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk og russisk.

Undervisning

Undervisningen omfatter 2 timer per uke. Undervisningen gis i form av oversettelsesøvelser og samtaleøvelser. Studentene får rettet og gjennomgått en oversettelsesoppgave ukentlig.

Alle emner midtveis-evalueres en gang i løpet en 2-årsperiode på mastergradsnivå. Programstyret avgjør hvilken studieretning som skal evalueres per år, og hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Arbeidskrav:

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

  • 8 av 12 skriftlige oppgaver skal være levert innen den ukentlige fristen med karakteren bestått.
  • En muntlig presentasjon.

Eksamen består av:

  • En muntlig prøve på ca. 30 minutter som holdes i slutten av semesteret. Den muntlige prøven foregår på russisk og består i en samtale med utgangspunkt i tekstpensum og oversettelse av en tekst til norsk.

Eksamen evalueres med bestått/ikke bestått.

Ved karakter F/«ikke bestått» tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

RUS-3040 Praktisk skriftlig og muntlig russisk 2 5 stp


Kontakt
TorhildSkill

Torhild Skillingstad


Studiekonsulent for nordisk, russisk, russlandsstudier og tysk
Telefon: +4777644227 torhild.l.skillingstad@uit.no