høst 2019

SIK-1003 HMS (helse, miljø og sikkerhet) - 10 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne

Innhold

Generelt: HMS-regelverk til lands, til sjøs og i lufta, herunder formålet med regelverket Tilsynsmyndighetenes rolle og ansvar.  Ansvarsfordeling og medvirkning i virksomhetene.  Hvordan bygge opp et internkontrollsystem/kvalitetssikringssystem. Særlig vektlegging av arbeidsmiljøloven og forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontroll-forskriften) Yrkeshygiene og arbeids- og miljømedisin: o Introduksjon til arbeidsmedisin med innføring i hvordan ytre påvirkninger kan ha betydning for menneskekroppen o Kjemikalier o Støy o Vibrasjon o Prøvetakingsstrategi o Inneklima o Yrkesskade/yrkessykdom o Risikokommunikasjon o Administrative normer, HMS datablad og merking Psykososiale forhold: o Arbeidsmiljøloven o Kartlegging av arbeidsmiljøet o Intervensjon/praksis Deltema: konflikt/stress

Hva lærer du

Kunnskap:  Kandidaten har kunnskap om rammene for HMS-arbeid generelt, herunder lovverk, ansvarlige i virksomheter og tilsynsmyndigheter.

Ferdigheter: Kandidaten kan planlegge og igangsette HMS-arbeid i henhold til internkontrollforskriften.

Generell kompetanse: Kandidaten skal ha innsikt i; a) HMS-lovene og hvordan de utformes og implementeres i virksomheter. b) Begrunnelsen for rammeverket og viktigheten av HMS-arbeid.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

28 t Forelesninger og 14 t øvinger.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A - F.

Øvingsoppgaver må være godkjent for å få adgang til eksamen.

Studenter som ikke har bestått eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 27.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SM112 HMS 10 stp