høst 2019

SIK-1502 Innføring i beredskap - 10 stp

Sist endret: 05.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Harstad | Fjelldal | Annet |

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

  • Beskrivelse av forskjellige beredskapsaktører og beredskapsarbeid, inklusiv forskjellige typer uønskede hendelser (naturskapte, småulykker, og menneskeskapte ved uhell eller ondsinnede handlinger), som truer hhv. liv og helse, materielle verdier eller miljøet, de fire fasene i beredskapsarbeid (forebygging, forberedelse, skadebegrensning og etterarbeid) og de fire beredskapsprinsippene (ansvars-, likhets-, nærhets-, og samvirke prinsippene)
  • Beskrivelse av organisering av beredskapsarbeid, både på sentralt, regionalt og kommunalt nivå. Vellykket samfunnssikkerhetsarbeid og krisehåndtering krever samordning mellom myndigheter på ulike forvaltningsnivå, men det forklares hvorfor dette er en utfordring å få til i praksis, pga. uklare ansvarsforhold, fragmentering, og andre samordningsproblemer.
  • Nasjonalt Risikobilde fra DSB blir gjennomgått
  • Vekt på det internasjonale perspektivet
  • Introduksjon til Risiko- og sårbarhets (ROS) vurderinger

Hva lærer du

Kandidaten skal etter å ha gjennomgått dette emnet kunne demonstrere sitt læringsutbytte på følgende måter:

Kunnskaper:

  • Kunnskap og forståelse om hva beredskapsarbeid består i og hvordan det organiseres.

Ferdigheter:

  • Finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff om emnet. Anvende relatert terminologi
  • Identifisere sammenhenger, konsekvenser og mulig risiko ved endringer i forhold som kan føre til naturkatastrofer
  • Kunne fagterminologien knyttet til beredskapsarbeid og organisering

Kompetanse:

  • Kunne formidle kunnskap om beredskapsarbeid og være i stand til å diskutere beredskapsarbeid i en faglig sammenheng. Være i stand til på egen hånd å kunne tilegne seg økt innsikt innen fagområdet

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Plenumsforelesninger, gruppearbeid, gjesteforelesninger, virksomhetspresentasjoner og selvstudium.

Eksamen

Arbeidskrav: Det gis to obligatoriske arbeidskrav i emnet. Arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan gå opp til vurdering.

Eksamen: Skriftlig 4 timers individuell skoleeksamen. Eksamensbesvarelsene gis karakter A-F hvor A er best og F er stryk. Tillatte hjelpemidler til eksamen: Ingen

Eksamen gjennomføres normalt ved Norges brannskole på Fjelldal.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet

Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.

Kontinuasjonseksamen gjennomføres normalt i Harstad.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 07.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BIB1004 Anvendt statistikk 10 stp
BIB1004 Innføring i beredskap 10 stp