Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

SIK-1503 Innføring i metode - 10 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Harstad | Fjelldal | Annet |

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l.

Innhold

Innholdet i kurset er delt inn i følgende bolker:

  • Vitenskapsteoretiske problemstillinger
  • Samfunnsvitenskapelige basisbegreper
  • Kvantitative og kvalitative forskningsmetoder, med hovedvekt på de sistnevnte
  • Sammenhenger mellom problemstilling og valg av forskningsmetode
  • Krav til skriving av vitenskapelige tekster/ egne fagtekster

Hva lærer du

Kunnskaper:

Kurset introduserer samfunnsvitenskapelig kunnskapsproduksjon og skal gi studentene innblikk i generelle vitenskapsteoretiske problemstillinger, kunnskap om samfunnsvitenskapelige basisbegreper, forskningsdesign og forskningsmetoder, samt kunnskaper om skriving av vitenskapelige tekster.

Ferdigheter:

Gjennom kurset skal studentene settes i stand til å identifisere, forstå, fortolke og gjøre kritiske vurderinger av forskning, politiske dokumenter og andre typer tekster innenfor ulike beredskapsrelevante felt. Studentene skal videre tilegne seg basiskunnskap relevant for å kunne gjennomføre enkle undersøkelser og evalueringer på egen hånd, samt å kunne produsere egne fagtekster i tråd med krav til skriving av vitenskapelige tekster.

Kompetanse:

Studentene skal kunne finne fram til, og i tillegg ha et faglig reflektert og kritisk forhold til forskningen som utgjør kunnskapsgrunnlaget for ulike problemdefinisjoner, risikobilder og beredskapstiltak. Studentene skal samtidig være i stand til tydelig å formidle egen faglig vurdering av ulike beredskapsrelevante dokumenter, forskningsproduserte så vel som andre.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Arbeidsformen vil veksle mellom forelesninger, oppgaveløsning, gruppearbeid og individuelt arbeid.

Eksamen

Arbeidskrav: Studentene (inndelt i grupper på inntil 5 personer) tildeles en oppgave/utfordring og skal forberede og gjennomføre en muntlig gruppevis plenumspresentasjon på 20 minutter med etterfølgende spørsmål og kommentarer fra medstudentene, og en oppsummerende muntlig vurdering av faglærer. Arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før studenten kan gå opp til vurdering.

Eksamen: Skriftlig individuell 7 dagers hjemmeeksamen.  Eksamensbesvarelsene gis karakter A-F hvor A er best og F er stryk.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BIB1007 Innføring i metode 10 stp