Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

SIK-2502 Operativ ledelse - 10 stp

Sist endret: 03.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Kunnskaper:

 • Kandidaten skal etter endt studium ha kunnskaper om organisasjon og operativ ledelse, herunder her under internasjonal krisehåndtering og krisekommunikasjon.
 • Forståelse og kunnskap om myndighetenes arbeid med beredskap og miljøovervåking, herunder kjennskap til offentlige myndigheters politiske prioriteringer hva angår nordområdene.
 • Kandidatene skal kjenne til myndighetenes mål om et kunnskapsbasert beredskapssystem ved kriser og multinasjonale katastrofer.
 • Videre skal kandidatene være oppdatert på de senere års kunnskapsutvikling hva angår offentlige og private organisasjoners beredskaps- og kriseplaner ved ulike typer uønskede hendelser (natur- og, systemskapte, menneskelige feil og terror), herunder eksempelvis politiets gjøremål, jf. etatens viktigste operative ledelsesfunksjoner ved LRS, stab og på innsatssted.

Ferdigheter:

 • Kunne definere, analysere og reflektere over offentlige og private organisasjoners problemstillinger og dilemmaer forbundet med operativ ledelse ved uønskede hendelser.
 • Kjennskap til ulike verktøy ved ulike roller innen operativ ledelse. Inneha kompetanse til å utarbeide risiko- og sårbarhetsvurderinger på nasjonalt, fylkes og lokalt nivå innen operativ ledelse.

Kompetanse:

 • Kunne formidle kunnskap om operativ ledelse ved uønskede hendelser og være i stand til å analysere, bedømme og diskutere det i faglig sammenheng.
 • Kandidaten skal være i stand til på egenhånd å kunne tilegne seg økt innsikt innen fagområdet.

Hva lærer du

Kunnskaper:

 • Kandidaten skal etter endt studium ha kunnskaper om organisasjon og operativ ledelse, herunder her under internasjonal krisehåndtering og krisekommunikasjon.
 • Forståelse og kunnskap om myndighetenes arbeid med beredskap og miljøovervåking, herunder kjennskap til offentlige myndigheters politiske prioriteringer hva angår nordområdene.
 • Kandidatene skal kjenne til myndighetenes mål om et kunnskapsbasert beredskapssystem ved kriser og multinasjonale katastrofer.
 • Videre skal kandidatene være oppdatert på de senere års kunnskapsutvikling hva angår offentlige og private organisasjoners beredskaps- og kriseplaner ved ulike typer uønskede hendelser (natur- og, systemskapte, menneskelige feil og terror), herunder eksempelvis politiets gjøremål, jf. etatens viktigste operative ledelsesfunksjoner ved LRS, stab og på innsatssted.

Ferdigheter:

 • Kunne definere, analysere og reflektere over offentlige og private organisasjoners problemstillinger og dilemmaer forbundet med operativ ledelse ved uønskede hendelser.
 • Kjennskap til ulike verktøy ved ulike roller innen operativ ledelse. Inneha kompetanse til å utarbeide risiko- og sårbarhetsvurderinger på nasjonalt, fylkes og lokalt nivå innen operativ ledelse.

Kompetanse:

 • Kunne formidle kunnskap om operativ ledelse ved uønskede hendelser og være i stand til å analysere, bedømme og diskutere det i faglig sammenheng.
 • Kandidaten skal være i stand til på egenhånd å kunne tilegne seg økt innsikt innen fagområdet.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid supplert med nettstøtte. Gjesteforelesninger og virksomhetspresentasjoner.

Eksamen

Arbeidskrav: I kurset er det ett obligatorisk arbeidskrav.

Eksamen: En skriftlig hjemmeeksamen over 7 dager - alle hjelpemidler tillatt.

Eksamensbesvarelsene gis karakter A-F hvor A er best og F er stryk.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet

Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BIB2004 Operativ ledelse 10 stp