Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

SIK-2507 Oljevernledelse - 10 stp

Sist endret: 12.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt programstudenter og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet vil gi god innsikt og forståelse for hvordan den norske beredskapen mot forurensning er bygget opp. Det viser hvordan ansvaret for denne beredskapen fordeler seg på de forskjellige nivåer, offentlig og privat, regionalt og lokalt. Emnet omhandler beredskap i praksis, og hvilke utfordringer som knytter seg til innsats på de forskjellige nivåene.

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten skal ha kunnskap om:

  • Oljevernberedskap, organisasjon og ansvar innen akutt forurensning på de forskjellige nivåer
  • Relevante lover, forskrifter og avtaler
  • ROS-analyse, med fokus på akutt forurensning
  • Stabsorganisering etter prinsipper for Enhetlig Ledelsessystem (ELS)
  • Helse, Miljø og Sikkerhet (HMS)
  • Logistikk

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

  • Delta i planlegging, gjennomføring og dokumentering av oljevernaksjoner ved kyst og strand på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, samt å inngå som rådgiver innen emnet på de samme nivåer.

Kompetanse

Studenten skal kunne:

  • Planlegge, gjennomføre, prioritere og lede ulike oppgaver og prosjekter innen beredskap mot akutt forurensning ved kyst og strand.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk.

Undervisning

Undervisningen gis på 2 obligatoriske ukesamlinger. Det vil være ordinær forelesning og praktisk trening/øvelser. Det er helt nødvendig at studentene arbeider med oppgaveløsning mellom forelesningene.

Eksamen

Arbeidskrav: 1 arbeidskrav (innleveringsoppgave), på 1000 - 1500 ord som må være gjennomført og godkjent før studenten kan gå opp til vurdering. Arbeidskravet skal løses individuelt.

Eksamen: Individuell 7 dagers skriftlig hjemmeeksamen.  Oppgavens lengde skal være på 2000 - 3000 ord.

Oppgaven vurderes etter bokstavkarakteren A - F hvor A er best og F er stryk.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

BIB2014 Oljevernledelse 10 stp