høst 2019
SOK-2005 Samfunnsøkonomiske analyser - 10 stp

Sist endret: 04.03.2020

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap, studieretning ressursforvaltning. Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet kan ikke tas av bachelorgradsstudenter i samfunnsøkonomi, idet emnets tematikk overlapper med andre emner i programmet.

Opptakskrav

Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Innhold

I dette emnet får studentene kjennskap til nytte-kostnadsanalyse i samfunnsøkonomien, grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse, grunnleggende makroøkonomisk analyse, samt lære om ulike metoder for å verdsetter goder som ikke omsettes i markeder, men som ofte er viktige elementer i nytte-kostnadsanalyser. Emnet omfatter en praktisk del der studentene skal utforme et enkelt undersøkelsesopplegg for å samle inn data på verdsetting av et gode som ikke omsettes i et marked.

Anbefalte forkunnskapskrav: Se oversikt nedenfor. Tilsvarende emner anbefales også.


Anbefalte forkunnskaper

SOK-1102 Innføring i samfunns- og bedriftsøkonomi

Hva lærer du

Etter fullført og bestått kurs skal studentene kjenne og forstå:

 • Nytte-kostnadsanalyse
 • Bedriftsøkonomisk analyse; sentrale begreper og viktige redskap
 • Makroøkonomisk analyse; sentrale begrep og de enkleste modellene
 • Verdsetting av goder som ikke omsettes i et marked, med særlig fokus på miljøgoder

Etter fullført og bestått kurs skal studentene kunne:

 • Sette opp en enkel nytte-kostnads analyse
 • Gjennomføre dekningsbidrag- og selvkostkalkyler, investeringsbeslutninger og avviksanalyser
 • Gjøre rede for enkle makroøkonomiske modeller
 • Vise hvordan vi kan ta hensyn til ikke markedsførte goder i nytte-kostnads analyser

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, datalab, praktisk gjennomføring av undersøkelse og oppgaveseminar.

Emnet gis siste gang høst 2019.


Eksamen

4 timers skriftlig eksamen som vurderes med bokstavene A - E for bestått, og F for ikke bestått.

Arbeidskrav: Det vil bli gitt tre oppgaver, inkludert gjennomføring av undersøkelse, som skal besvares og leveres inn. Besvarelsene får vurderingene bestått eller ikke bestått. Alle besvarelsene må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SOK-2005
 • Undersider