høst 2019

SOK-2005 Samfunnsøkonomiske analyser - 10 stp

Sist endret: 20.09.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk for bachelor i fiskeri- og havbruksvitenskap, studieretning ressursforvaltning. Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet kan ikke tas av bachelorgradsstudenter i samfunnsøkonomi, idet emnets tematikk overlapper med andre emner i programmet.

Opptakskrav

Søknadskode 9199 - enkeltemne lavere grad.

Innhold

I dette emnet får studentene kjennskap til nytte-kostnadsanalyse i samfunnsøkonomien, grunnleggende bedriftsøkonomisk analyse, grunnleggende makroøkonomisk analyse, samt lære om ulike metoder for å verdsetter goder som ikke omsettes i markeder, men som ofte er viktige elementer i nytte-kostnadsanalyser. Emnet omfatter en praktisk del der studentene skal utforme et enkelt undersøkelsesopplegg for å samle inn data på verdsetting av et gode som ikke omsettes i et marked.

Anbefalte forkunnskapskrav: Se oversikt nedenfor. Tilsvarende emner anbefales også.

Anbefalte forkunnskaper

SOK-1102 Innføring i samfunns- og bedriftsøkonomi

Hva lærer du

Etter fullført og bestått kurs skal studentene kjenne og forstå:

  • Nytte-kostnadsanalyse
  • Bedriftsøkonomisk analyse; sentrale begreper og viktige redskap
  • Makroøkonomisk analyse; sentrale begrep og de enkleste modellene
  • Verdsetting av goder som ikke omsettes i et marked, med særlig fokus på miljøgoder

Etter fullført og bestått kurs skal studentene kunne:

  • Sette opp en enkel nytte-kostnads analyse
  • Gjennomføre dekningsbidrag- og selvkostkalkyler, investeringsbeslutninger og avviksanalyser
  • Gjøre rede for enkle makroøkonomiske modeller
  • Vise hvordan vi kan ta hensyn til ikke markedsførte goder i nytte-kostnads analyser

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesninger, datalab, praktisk gjennomføring av undersøkelse og oppgaveseminar.

Emnet gis siste gang høst 2019.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen som vurderes med bokstavene A - E for bestått, og F for ikke bestått.

Arbeidskrav: Det vil bli gitt tre oppgaver, inkludert gjennomføring av undersøkelse, som skal besvares og leveres inn. Besvarelsene får vurderingene bestått eller ikke bestått. Alle besvarelsene må være bestått for å kunne gå opp til eksamen.

Kontinuasjonseksamen: Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 06.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt

Sogn-Grundvåg, Marit


Studierådgiver
Telefon: +4777646866 marit.sogn-grundvag@uit.no

Margrethe-Aanesen-portrett.jpg--Bredde--180px-

Margrethe Aanesen


Forsker, samfunnsøkonomi
Telefon: +4777644472 margrethe.aanesen@uit.no