høst 2019
SOK-2007 Makroøkonomisk vekst - 10 stp

Sist endret: 26.02.2020

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret.

1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.


Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Emnet forutsetter tilstedeværelse på det studiested som gir undervisningen i emnet.  Emnet er ikke tilrettelagt for studenter som ikke kan delta på undervisning, i gruppearbeid o.l. 


Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Studiepoengreduksjon

SOK-2003 Makroøkonomi 5 stp

Innhold

Kurset har som mål å gi kandidaten kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse innenfor teorier om økonomisk vekst. Kurset fokuserer på en analyse av hvordan nivå og vekst i BNP pr. innbygger bestemmes på lang sikt, samt hva dette betyr for forskjeller i velferd mellom ulike land. Kandidaten gis mulighet å lære teorier om hvordan investeringer i realkapital og i humankapital påvirker nivå og vekst i BNP pr. innbygger. I tillegg lærer kandidaten teorier kring hva som driver teknologisk utvikling, investeringer og gjennom hvilke kanaler som teknologi spres mellom land på lang sikt.

Hva lærer du

Kandidaten

 • Har bred kunnskap om grunnleggende teorier innenfor økonomisk vekst.
 • Kjenner til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor makroøkonomiske teorier om økonomisk vekst.
 • Kan oppdatere sin kunnskap innenfor teorier om økonomisk vekst.
 • Kjenner til historie og tradisjoner knyttet til økonomisk vekst, samt egenarten og plassen i samfunnet for disse faglige områder.

FERDIGHETER

Kandidaten

 • Kandidaten kan bruke teorier om økonomisk vekst på grunnleggende praktiske og teoretiske problemstillinger og gjøre rede for sine valg. Herunder gi en teoretisk og analytisk beskrivelse av og begrunnelse for:
  • Hva som driver økonomisk vekst på lang sikt og årsaker til at noen land er rike og andre er fattige i henhold til Solow-modellen.
  • Hva som driver teknologisk utvikling i henhold til enklere modeller innenfor endogen vekstteori.
  • Hvordan ny teknologi spres mellom land og hva som kan ligge til grunn for at ulike land har ulik teknologisk utvikling.
  • Sammenhengen mellom sosial infrastruktur og økonomisk vekst.

 

 • Kan reflektere over egen faglig utøvelse innenfor økonomisk vekst og justere denne under veiledning
 • Kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff innenfor økonomisk vekst og knytte dette til en problemstilling
 • Kan bruke relevante matematiske verktøy, for eksempel calculus, sammen med grafisk og muntlig illustrasjon for å analysere problemstillinger knyttet til økonomisk vekst.

GENERELL KOMPETANSE

Kandidaten

 • Har innsikt om relevante problemstillinger innenfor økonomisk vekst
 • Kan planlegge og gjennomføre arbeidsoppgaver og prosjekter og benytte teorier innenfor økonomisk vekst for at, alene og som deltaker i gruppe, analysere problemstillinger knyttet til disse faglige områder i tråd med etiske krav og retningslinjer
 • Kan formidle sentrale teorier problemstillinger og løsninger innenfor økonomisk vekst.
 • Ha evne til å synliggjøre problemstillingen og løsningen både i grafisk, analytisk og i muntlig form.
 • Kan utveksle synspunkter med andre med bakgrunn innenfor teorier om økonomisk vekst og delta i diskusjoner om utvikling av god praksis
 • Kjenner til nytenking og innovasjonsprosesser innenfor teorier om økonomisk vekst

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Arbeidsformer vil være forelesninger, seminarer o.l. Studentene må påregne å delta i gruppearbeid. 

Eksamen

Eksamensordning

Eksamensordningen er en mappe som består av flere innleveringer og en muntlig eksamen.

Bokstavkarakterer A-E, med F som stryk.

Kontinuasjonseksamen består av en muntlig eksamen.

Det tilbys kontinuasjonseksamen i emnet for studenter som ikke har bestått siste ordinære eksamen. Kontinuasjon, utsatt og ekstraordinær eksamen arrangeres kun på det studiested der studenten har vært undervisningsmeldt.  


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 10
 • Emnekode: SOK-2007