Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

SOS-1002 Sosiologiens klassikere - 10 stp

Sist endret: 27.02.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet er obligatorisk på bachelorprogrammet i sosiologi og for studenter på lektorutdanning med fag 1 eller fag 2 i sosiologi. Emnet kan også tas som enkeltemne eller som støtteemne i andre bachelorgradsprogrammer.

Opptakskrav

Generell studiekompetanse eller realkompetanse. Anbefalte forkunnskaper: Lesekunnskaper i engelsk. Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad.

Innhold

Emnet gir en innføring i sentrale begreper og teoriene til Karl Marx, Emile Durkheim, Max Weber og Georg Simmel.

Samtidig trekkes det linjer fra den klassiske sosiologien til mer samtidige analyser av økonomi, samfunn og politikk. Sentralt i denne analysen står begrepet modernisering og hvordan forståelsen av dette begrepet har endret seg over tid.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskap:

Studenten har:

  • oversikt over og kunnskap om sentrale klassiske tekster i sosiologifaget

Ferdigheter:

Studenten kan:

  • ha oversikt over sentrale sosiologiske begreper og teorier, samt hvordan disse har blitt analysert gjennom fagets tidlige historie

Kompetanse:

  • være i stand til å anvende de samme begrepene og teoriene i analyser av sin egen samtid og sin egen kultur

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Læringsformer og aktiviteter:

Emnet består av omtrent 9 dobbeltimer med forelesning og omtrent 4 dobbeltimer med seminar.

Undervisningen gis som forelesninger og seminarundervisning. Dermed får studentene en faglig gjennomgang av pensum og mulighet til å diskutere pensum under veiledning. Det forventes at studentene deltar aktivt på forelesninger og seminarer.

Kvalitetssikring av emnet:

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Framlegg på seminar (i grupper). Eksamen består av: 6 timers skoleeksamen.

Eksamen evalueres med bokstavkarakter (A-F), der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Skriftlig prø
ve 28.10.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt
HSL-ISS-Lena-Bogstrand-512x640-.jpg

Lena Cecilie Bogstrand


Rådgiver
Telefon: +4777645269 lena.bogstrand@uit.no

Aakvaag1_FB.jpg

Aakvaag, Gunnar C.


Professor, sosiologi
Telefon: +4777644341 gunnar.c.aakvaag@uit.no