høst 2019
SPH114 Grunnleggende sykepleie og sykepleie til eldre - 6 stp

Sist endret: 05.03.2020

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

SPH/SPD 114.1: Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget

Eldreomsorgen i et historisk perspektiv, sykepleie ved sykdommer, etisk refleksjon, sykepleiefunksjoner, pårørende, helsefremming og sykdomsforebygging, folkehelsevitenskap og dokumentasjon. Pleie ved livets slutt og stell av døde.

SPH/SPD 114.2: Samfunnsvitenskapelige emner 

Juridiske rammer, aktuelle lover og forskrifter. Psykologi og pedagogikk. Introduksjon til lærings - og studieformer. Motivasjon, læring og følelser. Gi enkel informasjon. Kommunikasjon, samhandling relasjonsteorier. Sosiologi og sosialantropologi. Samfunnets verdier og normer, forventninger, sosialisering, sosiale roller og rollekonflikt, samfunnets profesjoner. Stats - og kommunalkunnskap. Helse- og sosialpolitikk, teorier om sosiale problemer, begreper: tjenestemottaker - bruker, pasient, klient, levekår, helse- og sosiale problemer

SPH/SPD 114.3: Mikrobiologi og hygiene

Mikrobiologi og hygiene, hygieniske prinsipper, smittekjeden, bakteriologi, virologi, parasitologi og mykologi. 


Hva lærer du

SPH/SPD 114.1: Sykepleiefaget og yrkesgrunnlaget

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende:

Kunnskapsmål:

 • Vite hva som ansees som normale aldersendringer hos eldre pasienter i helseinstitusjon
 • Kunne grunnleggende sykepleie og pleie til pasienter med Parkinsons sykdom, demens, diabetes og hjerneslag
 • Kunne vise forståelse for pasientens situasjon og anerkjenne pasientens egne erfaringer, opplevelser og livshistorie som betydningsfulle
 • Kunne om sykepleierens funksjons- og ansvarsområde innen helsefremming og forebygging hos friske og utsatte grupper i befolkningen
 • Kjenne til forhold for å forebygge sykdom og fremme helse
 • Kunne forstå og identifisere grunnleggende fagterminologi innenfor folkehelsevitenskap
 • Ha kunnskap om sykepleiedokumentasjon
 • Ha kunnskap om sykepleiens historie knyttet til omsorg for eldre

Ferdighetsmål:

 • Ha utviklet ferdigheter knyttet til stell og pleie av gamle pasienter som lider av generell sansesvikt, Parkinsons sykdom, diabetes, demens og hjerneslag. 
 • Kunne utføre tiltak som fremmer helse og forebygger sykdom og skade hos den friske del av befolkningen
 • Kunne delta i stell og pleie av døende
 • Kunne dokumentere og utføre muntlig - og skriftlig rapportering

SPH/SPD 114.2: Samfunnsvitenskapelige emner  

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende:

Kunnskapsmål:

 • Kjenne til det norske rettssystem og lovgivningsprosessen
 • Kjenne til aktuelt lovverk knyttet til pasientrettighet, helsepersonell og kommunale helse- og omsorgstjenester
 • Kunne reglene for taushetsplikt i lovverket
 • Kunne vise forståelse for menneskets utvikling og faktorer som påvirker utviklingen
 • Kunne identifisere de vanligste endringer som kan oppstå i livets faser og hvordan dette kan påvirke menneskets livssituasjon
 • Ha kunnskap om mennesket som grunnleggende sosialt- og relasjonelt vesen.
 • Kunne redegjøre for noen grunnleggende sosiologiske forståelsesmåter og begreper og kunne plassere disse inn i en sykepleiefaglig sammenheng.
 • Ha grunnleggende holdninger, kunnskap og ferdigheter i kommunikasjon og samhandling og i gruppeprosesser.
 • Kunne beskrive hovedtrekkene i velferdsstatens utvikling og funksjon
 • Kunne gjøre rede for sentrale helse- og sosialpolitiske målsettinger, utfordringer og prioriteringer

Ferdighetsmål:

 • Anvende aktuelt lovverk i utøvelsen av sykepleie og eget arbeid
 • Ha grunnleggende kommunikasjonsferdigheter i samtaler og samhandling med pasienter, pårørende og kolleger
 • Ha ferdigheter innen utøvelse av jus i praksis gjennom å praktisere taushetsplikten, opplysningsretten, pasientens rett til medvirkning og dokumentasjonsplikten

SPH/SPD 114.3: Mikrobiologi og hygiene 

Læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende:

Kunnskapsmål:

 • Kunne beskrive mikroorganismer og deres betydning for helse og sykdom
 • Ha kunnskap om - og innsikt i hygieniske prinsipper
 • Kunne beskrive mikrober, mikrobenes angrep, kroppens forsvar og infeksjoner
 • Kjenne til resistensutvikling i et samfunnsperspektiv

Ferdighetsmål:

 • Kunne gjennomføre grunnleggende hygieniske prosedyrer i tilknytning til stell av pasient, pasientrom og øvrige omgivelser til pasientene ¿ kunne behandle rent og urent tøy
 • Kunne utføre arbeidsoppgaver på skyllerom i tråd med hygieniske prinsipper og smittevern.
 • Kunne anvende mikrobiologi og hygiene i praktiske situasjoner


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning, gruppearbeid, case studier, selvstudier, seminarer, ferdighetstrening.

Eksamen

Arbeidskrav

SPH/SPD114 OBL-GRU: Arbeidskrav i gruppe

Arbeidskrav må være godkjent før fremstilling til vurdering.

Vurdering

Individuell skriftlig hjemmeeksamen over 3 dager. Vurderes etter karakterskala der A til E er bestått og F er ikke bestått.


Timeplan

 • Om emnet
 • Studiested: Harstad |
 • Studiepoeng: 6
 • Emnekode: SPH114