Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

SPH202 Medisinske og naturvitenskapelige emner - 5 stp

Sist endret: 05.03.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter med studierett ved Bachelorutdanningen i sykepleie ved UiT Norges arktiske Universitet campus Harstad.

Innhold

Infeksjonssykdommer, smitteforebygging, smitteregime og hygiene. Legemidler ved Infeksjonssykdommer. 

Patologi og sykdomslære. Sykdom og legemidler: fordøyelsesorganene med lever/galle, nyre og urinveier, endokrine organer, respirasjonsorganer, hjerte/kar -sykdommer, sirkulasjonsforstyrrelser, immunologi, kvalme, ernæringsproblematikk, smerter, bevegelsesapparatet. 

Hva lærer du

Læringsutbytte 

Etter gjennomført emne skal studenten ha oppnådd følgende:

Kunnskapsmål:

  • Ha kunnskap om hva som skjer i menneskekroppen når det oppstår sykdom og skade 
  • Ha kunnskap om sykdommer og observasjoner knyttet til sykdom og behandling.
  • Ha kunnskaper om symptomer, behandling, forekomst, årsak, prognose til sykdommer/diagnoser
  • Ha kunnskaper om medikamentgruppers virkning, bivirkning og interaksjoner
  • Ha kunnskaper om forebygging av epidemier og smittespredning lokalt, nasjonalt og internasjonalt

Ferdighetsmål:

  • Kunne iverksette foreskrevet behandling og gjøre observasjoner av sykdom og effekten av behandling
  • Kunne iverksette og vurdere forebyggende tiltak i forhold til sykdom og skade
  • Kunne administrere medikamenter etter forskrift fra lege
  • Kunne gjennomføre infeksjonsforebyggende tiltak

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisning/forelesning, gruppearbeid, casestudier, seminar, refleksjonsgrupper, selvstudie, øvelser på klinisk læringssenter, digitale læringsarena, praktiske studier

Eksamen

Arbeidskrav:

Ett arbeidskrav i gruppe med veiledning som vurderes til godkjent eller ikke godkjent.

Arbeidskrav må være godkjent før fremstilling til vurdering.

Eksamen:

Individuell skriftlig skoleeksamen over 4 timer. Vurderes etter karakterskala der A til E er bestått og F er ikke bestått. 

Eksamensdato

Medisinske og naturvitenskapelige emner - skoleeksamen 26.09.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan