høst 2019
SSO-1011 Introduksjon til sosialt arbeid som fagfelt og yrkesrolle - 15 stp

Sist endret: 06.03.2020

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som følger studieprogrammet Bachelor i sosialt arbeid. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Studiepoengreduksjon

SSO-1311 Introduksjon til sosialt arbeid som fagfelt og yrkesrolle 15 stp

Innhold

I dette emnet introduseres studentene for sosionomers yrkesrolle på ulike arbeidsfelt. Sosialt arbeid i nordområdene med dets kontekstuelle og kulturelle aspekter vil være sentralt gjennom hele studiet. Profesjonsutøvelse og personlig dannelse er i fokus.

Studentene får innføring i profesjonens historie og verdigrunnlag og sosionomers rolle i samfunnet. Emnet tar for seg ulike etiske teorier, aktuelle verdier og normer og hvordan de henger 11 sammen. Ulike verdioppfatninger, menneskesyn, livssyn og kultur vektlegges. I tillegg omhandler emnet kommunikasjon på ulikt nivå.


Hva lærer du

Etter gjennomført emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal kjenne til:

 • sosialt arbeids historie, organisering og samfunnsoppdrag og nordområdene spesielt.
 • sosialt arbeid på individ, gruppe og samfunnsnivå og samhandling.
 • og ha kunnskap om sosialfaglig teorigrunnlag, verdier og dannelsestenkning.
 • og ha kunnskap om sentrale begreper innen kommunikasjon og kommunikasjonens betydning.
 • kulturens betydning i sosialt arbeid.
 • og ha kunnskap om ulike sentrale sosiologiske begreper, teorier og tenkemåter.
 • og ha kunnskap om sentrale sosialantropologiske perspektiver og nøkkelbegreper.
 • og ha kunnskap om verdiene beskrevet i yrkesetisk grunnlagsdokument.
 • og kunne identifisere standpunkter, argumenter og strukturer i en vitenskapelig tekst.

Ferdigheter

Studenten kan:

 • gjøre rede for og reflektere over sentrale verdier i yrkesetisk grunnlagsdokument.
 • samarbeide og kommunisere i gruppe med utgangspunkt i egne holdninger og dannelse.

Generell kompetanse

Studenten skal:

 • ha respekt for menneskets grunnleggende verdi.
 • kjenne til ulike arbeidsmåter og arbeidsfelt på system- og individnivå.
 • kjenne til betydningen av kommunikasjons- og samhandlingsformer i sosialt arbeid. 
 • kjenne til roller og mellommenneskelige relasjoner på individ, gruppe og samfunnsnivå. 


Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • Forelesninger
 • Selvstudier
 • Ulike typer studentaktive læringsformer i gruppe og skriftlig og muntlig refleksjon over grupper og gruppeprosesser


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Refleksjonsnotat. Vurderes som godkjent/ ikke-godkjent.

Eksamen består av:

 • Muntlig individuell eksamen.

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.


 • Om emnet
 • Studiested: Alta |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: SSO-1011