Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

SSO-1012 Velferdssamfunnets oppbygging og utfordringer - 15 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Alta |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som følger studieprogrammet Bachelor i sosialt arbeid. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir en innføring i begreper, tenkemåter og kunnskaper om vårt velferdssamfunn.

Det gis en innføring i den norske statsforfatningen og den parlamentariske styringskjede samt ulike rettsområder som menneskerettigheter, diskriminering og sentralt lovgrunnlag i velferdslovgivningen. Videre vil emne gi en forståelse av sosial differensiering og makt, og knyttes til prosesser på mikro-, mesoog makronivå. Helse- og sosialpolitiske målsettinger, idealer og 13 utfordringer, organisering av helse- og sosialtjenestene, og levekår og teorier om sosiale problemer står også sentralt.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten skal kjenne til:

 • det politiske system i Norge, hvordan beslutninger fattes og hvordan politiske prioriteringer får konsekvenser for ulike brukergrupper.
 • historisk utvikling, ideologiske spenninger, organisering og finansiering av helse- og sosialtjenestene.
 • helse- og sosialpolitiske målsettinger, idealer og utfordringer, herunder levekår.
 • lovgivningsprosessen, juridisk metode og rettskildelære.
 • sosialarbeiderens handlingsrom, krav, forventninger, dilemmaer og rollekonflikter som profesjonsutøver.
 • og ha kunnskap om generell forvaltningsrett, ulike velferdslovers formål, ansvarsområder og tjenester herunder menneskerettigheter, urfolks rettigheter, diskriminering og likestillingslovgivning.
 • og ha kunnskap om sosial differensiering og makt, bl.a. om klasse, kjønn, seksualitet og etnisitet og hvordan dette fremtrer på mikro-, meso- og makronivå

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • reflektere rundt forskjellige perspektiver i forhold til velferdssamfunnets oppbygging og utfordringer.

 

Generell kompetanse

Studenten kan:

 • redegjøre for begreper, teorier, perspektiver, lovgrunnlag og annen kunnskap fra emnet.
 • diskutere sentrale problemstillinger i emnet. 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • forelesninger
 • selvstudier
 • ulike typer studentaktive læringsformer i gruppe
 • skriftlig og muntlig refleksjon
 • skriveverksted

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Individuelt skriftlig arbeidskrav. Vurderes som godkjent/ ikke-godkjent.

Eksamen består av:

 • 4 timers skoleeksamen.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som ikke bestått. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i emnet.

Eksamensdato

Skriftlig skoleeksamen 12.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SSO-1312 Velferdssamfunnets oppbygging og utfordringer 15 stp