Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

SSO-1032 Saksbehandling og skjønnsutøvelse i sosialt arbeid - 15 stp

Sist endret: 11.02.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Alta |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studenter som følger studieprogrammet Bachelor i sosialt arbeid. Emnet kan ikke tas som enkeltemne. 

Innhold

Formålet med emnet er å gjennomføre saksbehandling og skjønnsutøvelse i enkeltsaker, med vekt på brukermedvirkning og samtykkebaserte velferdstjenester, gjennom studentaktive og fagintegrerte læringsformer og case- studier. Studentene lærer å anvende kommunikasjonsferdigheter, samt lovverket og offentlig forvaltningspraksis som er relevant for sosialfaglig skjønnsutøvelse.

Studenten skal anvende lovverket som grunnlag for innhenting av relevante opplysninger og sentrale dokumenter i en sosialfaglig forvaltningssak. I løpet av emnet skal studenten få grunnleggende forståelse om ulike verdioppfatninger, menneskesyn og livssyn. Studentene skal kunne vurdere ressurser og endringspotensialet som finnes i klientgruppen, og arbeide med endringer for å fremme sosial fungering. Igangsetting av beslutningsprosesser blant brukere og profesjonens skjønnsutøvelse er sentral. Det tas utgangspunkt i økonomisk rådgivning og ulike ordninger som fungerer som sikkerhetsnett i velferdstjenesten med etiske dilemmaer og refleksjoner i råd- og veiledningssituasjoner.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om formål, innhold og vilkår i de ulike velferdslovers samtykkebaserte tiltak og tjenester.
 • har kunnskap om saksbehandling og skjønnsutøvelse innenfor lovgivningens rammer. 
 • har kunnskap om øvrige velferdslovgivning og ordninger som er aktuelle i sosialfaglig yrkesutøvelse.
 • har kunnskap om tverrkulturelle møter, bruk av tolk og urfolkets særskilte rettigheter.
 • har kunnskap om forskjellige samarbeids- og konfliktløsningsstrategier i råd- og veiledningsvirksomhet.
 • kjenner til formål, innhold og vilkår i ulike velferdslover og deres samtykkebaserte tjenester.
 • kjenner til mandater og ansvarsområder som grunnlag for samarbeid med ulike nettverk, etater og organisasjoner.

Ferdigheter

Studenten kan

 • reflektere etisk over sammensatte utfordringer i utøvelsen av velferdsfaget.
 • gjennomføre saksbehandling og utøve faglig skjønn innenfor gjeldende lovgivning samt i økonomisk rådgivning og veiledning av brukere.
 • identifisere, drøfte og løse juridiske problemstillinger i sammensatte sosialfaglige saker.
 • gjennomføre tiltaksplanarbeid på grunnlag av brukerens deltakelse, sammen med andre involverte faginstanser.

Generell kompetanse

Studenten

 • skal evne å forholde seg til de juridiske rammer som gjelder rundt ulike deler av sosialfaglig yrkesutøvelse.
 • skal se sammenhengen mellom ulike teorier hva angår menneskesyn, etikk og kommunikasjon.
 • skal kunne forholde seg til etiske dilemmaer i rådgivning og saksbehandling.
 • kan møte mennesker i flerkulturelle kontekster og ha nødvendig kompetanse i samhandling med ulike brukergrupper. 

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

 • obligatorisk ferdighetstrening
 • forelesninger
 • selvstudier
 • ulike typer studentaktive læringsformer individuelt og i gruppe
 • skriftlig og muntlig refleksjon 

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være fullført og godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen:

 • Mappearbeidskrav i gruppe. Vurderes som godkjent/ ikke-godkjent.
 • Obligatorisk deltakelse: ferdighetstrening

Eksamen består av:

 • Muntlig individuell eksamen - med utgangspunkt i arbeidskravet. 

Det gis bokstavkarakterer fra A-F, der F er ikke-bestått. Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SSO-1332 Saksbehandling og skjønnsutøvelse i sosialt arbeid 15 stp