høst 2019

SSO-3111 Vitenskapsteori - 5 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Harstad |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret og 1 desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Søknadskode 9371 - enkeltemner på masternivå.

For å bli tatt opp som enkeltemnestudent til emner tilhørende Master i velferdsendring er det krav om:

 • Fullført bachelorgrad eller 3-årig helse- eller sosialfaglig eller pedagogisk høgskoleutdanning innenfor for eksempel vernepleie, sosionom, ergoterapi, fysioterapi, lærer eller barnevernspedagog
 • Minimum to års relevant praksis

Med relevant praksis menes at søkeren har arbeidserfaring innen helse-, omsorgs- og velferdssektoren.

Oppstart av emnet forutsetter nok kvalifiserte søkere.

Innhold

Emnet har som mål å undersøke "kunnskap" og "erkjennelse" sett i lys av begrepene velferdsendring. Emnet gir studentene en oversikt over relevant epistemologi på feltet og setter den i relasjon til anerkjent metodologi. Emnet presenterer opphav og virkningshistorie til de vitenskapsteoretiske retningene som anvendes i studiet. Her inngår forståelse av sosialt situert kunnskap, utvikling av en moderne hermeneutikk, fenomenologi, feminisme, kritisk realisme og symbolsk interaksjonisme.

I emnet gjennomgår en begreper og paradigmer som er sentrale å forstå for å kunne initiere, vurdere og utføre forsknings- og utviklingsarbeid innen fagområdet. Viktige temaer studentene vil lære er: hva betyr kunnskap, hva er sannhet, observasjon, hypotese, induksjon, deduksjon, logikk, ideografisk- kontra nomotetisk vitenskap, falsifisering, drøfting, diskusjon, funn, empri, resultat, tolkning, analyse, fagfellevurdering og paradigmeskifter.

Hva lærer du

Kunnskap

Kandidaten:

 • har kunnskap om fagområdets relevante vitenskapelige teorier
 • har inngående forståelse av sentrale vitenskapsteoretiske kjernebegreper
 • forstår konsekvensen av valg av ulike vitenskapsteoretiske perspektiv
 • er bevisst ulike former for kunnskapsinnhenting og vitenskapsformidling
 • er bevisst betydningen av kjønn, etnisitet, kultur og religion i vitenskapsteoretisk arbeid

Ferdigheter

Kandidaten:

 • kan vurdere ulike etiske perspektiv i produksjon og distribusjon av vitenskap
 • er i stand til å ta kunnskapsbaserte valg forskningsmetodisk som bunner i en bevisst vitenskapsteoretisk forankring
 • kan anvende vitenskapsteori for å forstå marginaliseringsprosesser 
 • kan retorisk lage argumentasjon som er vitenskapsteoretisk begrunnet knyttet til eget FoU-arbeid
 • kan skrive om vitenskapsteori og knytte sentrale epistemologiske debatter til utvikling av velferdssamfunnet

Generell kompetanse

Kandidaten:

 • kan på bakgrunn av inngående forståelse av vitenskapsteori selvstendig planlegge og begrunne et relevant FoU-prosjekt innen fagfelt der velferdsendring står i fokus.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Dialog og filosofisk samtale, forelesning, workshops, rollespill og perspektivbytter, prosessorientert skriving.

Forventet undervisningsomfang er på ca. 20 timer. Anbefalt tid til selvstudium er på ca.120 timer.

Undervisning og eksamener vil hovedsakelig foregå på norsk, men noe av undervisningen vil kunne foregå på engelsk. Det vil dessuten inngå engelskspråklig litteratur på pensum.

Emnet vil undervises i annethvert år. Det gis ikke mulighet for å avlegge eksamen i undervisningsfrie semestre. 

Eksamen

Arbeidskrav:

Deltakelse på et seminar.

Vurdering:

Individuell skriftlig hjemmeeksamen som vurderes etter karakterskala A-F.

Det gis kontinuasjonsadgang for studenter som ikke har bestått siste ordinære arrangerte eksamen i dette emnet.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 11.12.2019 innlevering 13.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan