Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

STV-3057 Organisatorisk omdømme og strategisk kommunikasjon - 10 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet tilbys som valgemne i masterprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng). I opptaksgrunnlaget skal det inngå 2-årig studium eller fordypingsenhet på minst 90 studiepoeng i organisasjon og ledelse, administrasjonsfag eller statsvitenskap. Minst 30 studiepoeng innen fordypingsenheten skal være på 2000-nivå. Det skal også inngå 20 studiepoeng i organisasjon- og ledelsesfag i opptaksgrunnlaget. Det stilles et faglig minstekrav for opptak på karakteren C, som regnes ut fra et gjennomsnitt av karakterer i fordypningsemnene. 

Innhold

Omdømme, omdømmehåndtering, herunder strategisk kommunikasjon, er en av samtidens mest dominerende organisasjonstrender både blant offentlige og private organisasjoner. Mens omdømme refererer til den samlede vurderingen av organisasjonen som gjøres av ulike interessenter, refererer omdømmehåndtering til hvordan organisasjoner aktivt forvalter sitt omdømme. Strategisk kommunikasjon viser på sin side til at man inntar en ledelsesstyrt og planmessig tilnærming til virksomhetens samlede kommunikasjon. Med bakgrunn i et organisasjonsfaglig ståsted belyses bakgrunn, innhold og betingelser for fremveksten og spredningen av denne trenden.

 

Følgende delemner belyses:

 • Omdømmefagets historikk og nøkkelbegreper
 • Tilnærminger til organisatorisk identitet: organisasjonsfaglig og bedriftsøkonomisk  
 • Omdømmemålinger som drivere for omdømme
 • Verbale og visuelle virkemidler i organisatorisk omdømmehåndtering: logoer, farger, storytelling, verdier, slagord, visjoner
 • Offentlig sektor og omdømmetrenden: muligheter og utfordringer
 • Omdømme og samfunnsansvar (Corporate social responsibility)
 • Strategisk kommunikasjon og, fremveksten av kommunikasjonsprofesjonen
 • Trusler mot identitet og omdømme, og strategier for omdømmeforsvar

Hva lærer du

Etter bestått emne har studentene følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • tilnærminger til omdømme og identitet, samt inngående kunnskap om forutsetninger og konsekvenser av ulike identitetsforståelser
 • ideer som kan forstås i lys av den overordnede omdømmetrenden, herunder spesialisert innsikt i: omdømmebegrepet, strategisk kommunikasjon, CSR, verbale og visuelle identitetsuttrykk samt fasene i omdømmeprosessen
 • strategier for omdømmeforsvar, og kan drøfte deres relevans i ulike situasjoner
 • empiriske studier av omdømmetrendens utbredelse og spredning spesielt i offentlige organisasjoner.

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • anvende teorier om identitet og omdømmeforsvar i egne analyser og identifisere mulige tiltak med bakgrunn i disse
 • peke på betingelser for og konsekvenser av ulike virkemidler i omdømmehåndteringen på bakgrunn av egne analyser
 • analysere eksisterende teorier og metoder innen organisatorisk omdømme og skaffe seg oppdatert og spesialisert kunnskap i fagets deltema

Kompetanse

Studenten kan:

 • foreta en kritisk vurdering av omdømmetiltak, virkemidler og målinger
 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye prosjekter og bidra til større bevissthet om omdømmeprosjekters mulige effekter eksternt og internt
 • formidle fagets teorier og problemstillinger, samt delta i diskusjoner på bakgrunn av egen og andres forskning

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å få avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Det gis totalt 20 timer undervisning. Undervisningen vil bestå av; forelesninger, diskusjoner i plenum og egenaktiviteter samt noe bruk av film og eksempler fra organisasjoners egenpresentasjoner på nett.

Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

 

Muntlig presentasjon av oppgave gitt av faglærer. Presentasjonen vil ta utgangspunkt i emnets pensumlitteratur. Arbeidskravet kan besvares i grupper på to-tre studenter.

Eksamen består av:

En skriftlig hjemmeeksamen som skrives på bakgrunn av oppgitt tekst. Omfanget skal være på om lag 4000 ord. Skrivefristen er 14 dager. Hjemmeeksamen skrives som individuell oppgave.

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Hjemmeeksamen utlevering 09.10.2019 innlevering 23.10.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

STV-6310 Masteremne i merkevarebygging 10 stp
STV-6313 Merkevarebygging og omdømme 7 stp


Kontakt
Turid Moldenæs

Moldenæs, Turid


Professor i organisasjon og ledelse og PhD-koordinator Institutt for samfunnsvitenskap (ISV)
Telefon: +4777644679
Mobil: 97774165 turid.moldenes@uit.no

Mona Pettersen


Rådgiver
Telefon: +4777644313 mona.pettersen@uit.no

Hilde-Marie-Pettersen-7.jpg

Hilde Marie Pettersen


Førsteamanuensis i organisasjon og ledelse, statsvitenskap
Telefon: +4777646252
Mobil: 91515084 hilde.pettersen@uit.no