høst 2019

STV-3061 Oppgavedesign og kvalitativ metode - 10 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning

Studiested

Tromsø |

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet inngår som obligatorisk emne i mastergradsprogrammet i organisasjon og ledelse. Emnet kan tas som enkeltemne.

Opptakskrav

Avlagt bachelorgrad eller tilsvarende utdanning av minimum tre års omfang (180 studiepoeng). I opptaksgrunnlaget skal det inngå 2-årig studium eller fordypningsenhet på minst 90 studiepoeng i organisasjon og ledelse, administrasjonsfag eller statsvitenskap. Minst 30 studiepoeng innen fordypningsenheten skal være på 2000-nivå. Det skal også inngå 20 studiepoeng i organisasjon- og ledelsesfag i opptaksgrunnlaget.

Det stilles et faglig minstekrav for opptak på karakteren C, som beregnes ut fra et gjennomsnitt av karakterer i fordypningsemnene.

Innhold

Emnet vektlegger utvikling og begrunnelse av vitenskapelige spørsmål, formulering av problemstilling, valg av forskningsdesign, samt krav til dokumentasjon og argumentasjonsmåter. Hovedtyngden av undervisningen vil imidlertid være innrettet mot forholdet mellom kvalitative metoder og en konstruktivistisk-narrativ og en mer kausal-analytisk tilnærming på den ene siden, samt mot ulike skrivestiler på den andre.

Følgende deltema belyses:

 • Vitenskapsteoretiske posisjoner.
 • Forskningsprosessen i kvalitativ metode.
 • Litteraturreviewen som metode og posisjoneringsstrategi.
 • Datakilder som intervjuer, observasjon, dokumenter, avisartikler, nett/hjemmesider, biografier og selvbiografier m.m.
 • Komparativt design.
 • Forholdet mellom vitenskapsteoretisk posisjon, vurdering av datakilder og skrivestil (realistisk, bekjennende, impresjonistisk).

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

Studenten har kunnskap om:

 • vitenskapsteoretiske posisjoner, deres særtrekk og begrensninger
 • forholdet mellom metodevurderinger og vitenskapsteoretisk posisjon, og kan reflektere kritisk over dette knyttet til eget forskningsprosjekt.
 • ulike design og kan gi inngående forklaring på fordeler og ulemper ved bruk av ulike datakilder.
 • den vitenskapelige skrivestilens genrekrav, samt dens muligheter og begrensninger.

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 

 • utforme et forskningsdesign som er velegnet for eget forskningsprosjekt, herunder utforme intervjuguide.
 • innhente datamateriale som er relevant for eget prosjekt og behandle og analysere dette.

 

Kompetanse

Studenten kan:

 • anvende sine kunnskaper og ferdigheter på nye prosjekter og problemstillinger.
 • fortolke og reflektere rundt kvaliteten til empiriske studier basert på kvalitativ metode
 • forholde seg til forskningsetiske problemstillinger, herunder utvise etisk skjønn knyttet til egen rolle som forsker.

Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår på norsk. Eksamen kan avlegges på norsk eller annet skandinavisk språk. Det kan søkes instituttet om å avlegge eksamen på engelsk.

Undervisning

Det gis 14 forelesninger à to timer.

Alle emner evalueres en gang i løpet av programperioden. Programstyret avgjør hvilke emner som skal evalueres av studenter og lærer per år.

Eksamen

Eksamen består av en mappeevaluering.

Mappen består av tre skriftlige oppgaver. Den ene er en tekst basert på en realistisk skrivestil og den andre på en bekjennende og/eller impresjonistisk skrivestil. Studentene vil få hjelp til å identifisere et empirisk grunnlagsmateriale for disse tekstene. Den siste oppgaven en litteraturreview. Her oppfordres studentene til å ta utgangspunkt i eget mastergradsprosjekt.

Besvarelsene skal være på 5-7 sider hver, og inngår i en mappe som gis en samlet vurdering. De tre besvarelsene må være godkjent av to faglærere før de kan leveres som en mappe til endelig vurdering. Dersom disse besvarelsene ikke kan godkjennes i første omgang, gis det mulighet til å forbedre dem innen en bestemt frist.  

Eksamen vurderes med bokstavkarakter A-F, der F regnes som stryk.

Ved karakter F/ikke bestått tilbys kontinuasjonseksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Ved gyldig forfall tilbys utsatt eksamen i begynnelsen av påfølgende semester. Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamen i høstsemesteret og 15. august for eksamen i vårsemesteret.

Eksamensdato

Mappe innlevering 17.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

TimeplanKontakt
Frank-Holen-280811

Frank Holen


Koordinering og utvikling av studier
Telefon: +4777646174
Mobil: 91860299 frank.holen@uit.no

Mona Pettersen


Rådgiver
Telefon: +4777644313 mona.pettersen@uit.no