høst 2019

SVF-1201 Miljø og sårbarhet i Arktis - 10 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

¿ Økologi ¿ Oseanografi ¿ Meteorologi og klima ¿ Forurensinger

Hva lærer du

Kunnskap ¿

Kandidaten har faglig grunnlag for å forstå økologiske og miljømessige forhold i arktiske områder. Kandidaten har gode kunnskaper om ulike miljøgifter og radioaktive forurensinger som truer naturen i arktiske områder. ¿ Kandidaten har gode kunnskaper om følgene av sur nedbør i Arktis samt miljømessige konsekvenser olje- og gassutvinning i arktiske områder. ¿ Kandidaten har kunnskap om havstrømmer og klimatiske forhold i Arktis. ¿ Kandidaten har kunnskap om klima og effekter av klimaendringene

Ferdigheter ¿

Kandidaten kan innenfor de nevnte temaene avdekke og analysere et problem av miljømessig eller klimatisk art, samt foreslå tiltak som kan redusere/løse problemet.

Generell kompetanse ¿

Kandidaten forstår hvordan miljø og klima påvirker naturen i Arktis, samt kan tilegne seg ytterligere kunnskap innenfor nevnte tema

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

29 timer forelesninger, 9 timer øvinger, prosjektoppgave under veiledning.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A - F.

Prosjektoppgave i grupper må være godkjent.

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.rakter A - F.

Eksamensdato

Skriftlig eksamen 25.11.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SM110 Miljø og sårbarhet i Arktis 10 stp
SIK-1002 Miljø og sårbarhet i Arktis for ingeniører 10 stp