høst 2019

SVF-1202 Ulykker og sikkerhet - 10 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Rammen for emnet er teorier om ulykker i organisasjoner, ulykkesforebygging og ulykkesgranskninger.

Hva lærer du

Kunnskap: Kandidaten skal ha kunnskap om de ulike faktorene som kan forårsake en ulykke, og hvordan disse kan spille sammen på ulike måter i forkant av ulykken. Videre skal kandidaten ha inngående forståelse for de kulturelle, organisatoriske og kontekstuelle faktorene som kan påvirke forløpet til en ulykke. Ferdigheter: Kandidaten skal være i stand til å analysere en ulykke for videre å kunne formidle og anvende lærings- og oppfølgingspunkter i sammenheng med sikkerhetsarbeid. Kandidaten skal også ha innsikt i hvordan ulike typer systemer er sårbare og robuste på forskjellige måter, og være i stand til å organisere beredskap i tråd med et gitt systems kulturelle, organisatoriske og kontekstuelle egenart. Generell kompetanse: Kandidaten skal kunne planlegge, tilrettelegge og gjennomføre ulykkesforebyggende og -mitigerende arbeid i ulike typer organisasjoner og i ulike miljø, og være i stand til å uføre enkel granskningsmetodikk og/eller benytte funn fra ulykkesgranskninger i slikt arbeid.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

24 timer forelesninger, 12 timer øving/seminar. Semesteroppgave.

Eksamen

Semesteroppgave som teller 40% og individuell muntlig eksamen som teller 60%.

Det gis en samlet bokstavkarakter A - F.

En obligatorisk innlevering må være godkjent. Oblogatorisk semesteroppgave må være godkjent. Obligatorisk fremmøte på presentasjon.

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Timeplan

Studiepoengreduksjon

SS121 Ulykker og sikkerhet 10 stp