Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

SVF-3201 Risiko og samfunnssikkerhet - 10 stp

Sist endret: 04.03.2020

Ansvarlig fakultet

Fakultet for naturvitenskap og teknologi

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet tar utgangspunkt i samfunnsfaglig teori om risiko og samfunnssikkerhet. Både sikkerhet- og sikringsdimensjonen innenfor samfunnssikkerhet vil bli dekket, på nasjonalt og internasjonalt nivå. Emnet gjennomgår sentrale teorier, begreper og utfordringer knyttet til temaene risiko og samfunnssikkerhet. Tema som særlig vektlegges er arbeidet med samfunnssikkerhet og forskning på feltet, risiko, forhold som kan bidra til at ulykker oppstår og hvordan noen organisasjoner unngår dette, perspektiver på risikosamfunnet, rasjonalitet og planlegging samt sikkerhetskultur.

Anbefalte forkunnskaper

SVF-1205 Risiko, samfunn og infrastruktur.

Hva lærer du

Kunnskap.

Kandidaten skal kunne redegjøre for en samfunnsvitenskapelig tilnærming til risiko og samfunnssikkerhet. Kandidaten skal ha oversikt over sentrale sikkerhetsteorier og en inngående kunnskap om risikosamfunnet.

Ferdigheter.

Kandidaten vil få kunnskap om sikkerhetsteorier og metoder for å kunne relatere risiko i forhold til endringer i samfunnet. De ulike teoriene utgjør et fundament for å kunne gjøre analyser av empiri.

Generell kompetanse.

Det er en obligatorisk gruppeoppgave der hensikten med oppgaven er å oppøve evnen til å koble teori og empiri og utvikle sine analytiske evner. Dette inngår som en forberedelse til å skrive akademiske oppgaver. Studentene vil også få innføring i internasjonale databaser og journaler for å kunne finne relevante referanser selv.

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Undervisningen er samlingsbasert (20 timer) med et introduksjonskurs for de masterstudentene som ikke har samfunnssikkerhet og miljø som bachelorgrad. Det vil være et seminar. Det er en obligatorisk prosjektoppgave som skal utføres i grupper.

Eksamen

5 timer skriftlig eksamen.

Det gis bokstavkarakter A - F.

Obligatorisk prosjektarbeid må være godkjent å få adgang til eksamen.

Studenter som ikke har bestått - eller har gyldig fravær ved siste ordinære eksamen tilbys kontinuasjonseksamen/utsatt eksamen tidlig i påfølgende semester.

Timeplan