Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

SYP-2956 Jordmorvirksomhet i kommunehelsetjeneste - 10 stp

Sist endret: 28.02.2020

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på jordmorutdanningen og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Fokus for praksisstudiene er kvinnehelse. Dette innebefatter reproduktiv helse, prevensjonsveiledning, svangerskapsomsorg og selvstendig jordmor virksomhet. Praksisstudiene vil være knyttet til primærhelsetjenesten eller svangerskapsomsorg ved frittstående fødestuer . Erfaring og øvelse i svangerskapsomsorg og seleksjon av gravide/fødende til egnet fødested og nivå står sentralt.

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten har avanserte kunnskaper om:

 • Kvinners reproduktive og seksuelle helse
 • -fysiske og psykiske aspekter ved helse i svangerskap
 • Prevensjonsveiledning og prevensjonsmetoder
 • Helsepedagogikk med vekt på kommunikasjon og veiledning
 • Kulturelt mangfold og sammenheng mellom kultursensitivitet og helse

Ferdigheter

Studenten skal kunne

 • Arbeide selvstendig og kunnskapsbasert med kvinnen og familien under svangerskapskonsultasjon
 • Utføre god dokumentasjon etter faglig og juridisk standard
 • Arbeide forebyggende, helsefremmende og kulturelt trygt
 • gi tilpasset og trygg omsorg og støtte til gravide, barselkvinner og deres familier
 • anvende prosedyrene og prinsippene for innsetting av spiral og cytologisk prøvetakning fra cervix
 • gi informasjon om ulike prevensjonsmetoder og kunne forskrive passende hormonell prevensjon til ungdom
 • kunne gjøre rede for hensikten med og vise prinsippene for gynekologisk undersøkelse
 • kunne gjøre rede for og utføre seleksjon av gravide til anbefalt fødested
 • arbeide selvstendig med undervisning og veiledning om foreldreskapets utvikling, kvinners reproduktive helse, seksualitet og familieplanlegging 

Kompetanse

 • Kunne gi veiledning til ungdom og kvinner i alle aldre i helsefaglig spørsmål, herunder veilede kvinner og par før, i forbindelse med og etter spontan og provosert abort
 • Kunne anvende prinsippene for forsvarlig dokumentasjon
 • Kunne anvende sine kunnskaper om veiledning og kommunikasjon i utøvelse av avanserte arbeidsoppgaver innenfor jordmors fag- og ansvarsområde relatert til kvinnehelse, reproduktiv og seksuell helse
 • Kunne arbeide kulturelt trygt
 • Kunne analysere og drøfte sammenheng mellom teoretiske perspektiv og utøvelse av jordmorfaget sett i forhold til global kvinnehelse og forebyggende helsearbeid

Undervisnings- og eksamensspråk

NorskI hovedsak norsk, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk.

Undervisning

Direkte brukerrettede praksisstudier (veiledet), skriftlige oppgaver og refleksjon over egen praksis (Canvasbasert)

Eksamen

Obligatorisk arbeidskrav:

Skriftlige innleveringer i Canvas.

 • Målsetting godkjent av jordmorlærer
 • Vaktplan for praksisperioden godkjent av veiledningsjordmor og jordmorlærer
 • Selvevaluering til midt- og sluttvurdering
 • Oppgave: Jordmortjenesten i kommunen
 • Minst 2 læresituasjoner godkjent av lærer
 • Fem journalnotater fra prevensjonsveiledning med kort refleksjon

Innleveringsplan med frister er spesifisert i studieveiledningsheftet/Canvas.

I tillegg leveres følgende:

 • Logg fra praksis
 • Underskrevet midt- og sluttvurdering (eget skjema)
 • Oppsummering/kvantifisering av aktiviteter (eget skjema)(jfr. EØS-kravene)

For å kunne starte i praksis må de tidligere emnene SYP-2951, SYP-2952, SYP-2953 og SYP-2954 være bestått.

Før praksisemnet kan vurderes må arbeidskrav være godkjent og krav til studiedeltakelse være oppfylt.

 

Vurdering:

Veiledet og evaluert 7 ukers praksis. Vurderingsutrykk bestått/ikke bestått.

 

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i praksisemner. Ikke bestått praksis medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull.

Timeplan