høst 2019

SYP-2958 Jordmorfag med fokus på kvinnehelse, forebyggende og helsefremmende perspektiv - 10 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er forbeholdt studenter på jordmorutdanningen og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet består av integrerte emner innen:

a) Helsefremmende og forebyggende arbeid.

Emnet vil ha fokus på kvinnehelse som global utfordring og grunnlag for jordmorvirksomhet. Dette omfatter helsefremmende og forebyggende arbeid på individ-, samfunns- , internasjonalt og politisk nivå. Emnet vil gi innføring i helsepedagogikk som holdning og verktøy i svangerskapsomsorg og helsefremmende arbeid.

b)Gynekologi, kvinnesykdommer og genetikk

Innføring i kvinnesykdommer innenfor gynekologi, samt undervisning og trening relatert til ungdom, prevensjon og seksualitet. Bestått emne gir forskrivningsrett på P-piller.

c) Jordmoridentitet og jordmorfaglig tenkningsgrunnlag

Innføring i helsefaglig vitenskapsteori og filosofi i jordmorfag. Dette omfatter begrep som makt, kompati, kulturell trygghet, jordmorfaglig diskurs, partnerskap og empowerment.

Hva lærer du

Kunnskaper

Studenten har avansert kunnskap om

 • Kvinners reproduktive og seksuelle helse
 • Fysiologiske og psykososiale aspekter ved svangerskapet
 • Prevensjon, ulike prevensjonsmidler og metoder
 • Sentrale helse og jordmorfaglige begreper, samt helsebegrep i et utvidet perspektiv
 • Ulike tilnærminger til kvinnehelse i et jordmorfaglig perspektiv
 • Kultursensitiv jordmorpraksis
 • Gjennomføring og kvalitetssikring av svangerskapskonsultasjoner og prevensjonsveiledning

Ferdigheter

Studenten skal kunne:

 • arbeide selvstendig med undervisning og veiledning om foreldreskapets utvikling, kvinners reproduktive helse, seksualitet og familieplanlegging
 • gjøre rede for og utøve kunnskapsbasert praksis innenfor svangerskapsomsorg
 • gjennomføre og kvalitetssikre prevensjonsveiledning
 • Bruke helsepedagogiske tilnærmingsmåter i sitt arbeid for  å ivareta gravide kvinners og ufødte barns helse
 • Gjøre rede for og bruke prinsipper for seleksjon innenfor fødselsomsorg

Kompetanse

 • Gjøre rede for og diskutere helsebegrep i forebyggende, kulturell, sosial og global kontekst knyttet til jordmorfag.
 • Gode ferdigheter i kommunikasjon i helsefremmende arbeid
 • Diskutere og bruke kulturbegrep i relasjon til jordmorfag
 • Drive helserådgivning og prevensjonsveiledning inkludert forskrive P-piller til ungdom, samt sette inn spiral.
 • Analysere og drøfte relevante faglige problemstillinger knyttet til kvinners reproduktive og seksuelle helse, og se sammenhenger og utfordringer for selvstendig og tverrfaglig jordmorpraksis
 • Analysere og drøfte sammenhenger og utfordringer for tverrkulturell og global profesjonsutøvelse innenfor jordmorfag
 • Kan bidra til nytenkning og helsepolitisk arbeid som fremmer tverrfaglig arbeid innen svangerskapsomsorg og utvikler tilbud som styrker kvinners helse

Undervisnings- og eksamensspråk

Norsk

Undervisning

Forelesning, seminar, ferdighetstrening, nettundervisning, reflekterende team, (jordmorverksted)

Eksamen

Obligatorisk arbeidskrav:

Deltakelse på obligatorisk undervisning og godkjente arbeidskrav 3.semester.

For å kunne framstille seg til eksamen må Syp-2951, Syp-2952, Syp-2953 og Syp-2954 være bestått.

Vurdering:

Individuell, skriftlig hjemmeeksamen med vurderingsutrykk A-F.

Ved ikke bestått resultat til eksamen, eller ved sykdom til eksamen får studenter adgang til kontinuasjon/utsatt eksamen jf. eksamensforskrift for Universitetet i Tromsø

Eksamensdato

Hjemmeoppgave innlevering 17.12.2019

Eksamensdato er foreløpig og vil kunne bli endret. Endelig eksamensdato kunngjøres på uit.no/eksamen og i studentweb primo mai for vårsemesteret og primo november for høstsemesteret

Timeplan