høst 2019
SYP-3106 Kliniske praksisstudier 3 - Anestesisykepleie - 15 stp

Sist endret: 18.12.2019

Emnetype

Emnet er obligatorisk i Master i sykepleie, studieretning anestesisykepleie. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet er et praksisemne der studenten gjennom veiledet praksis viser sin evne til selvstendighet. I løpet av emnet skal studenten framvise kunnskap, ferdigheter og generell kompetanse som kreves av en nyutdannet anestesisykepleier. 

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsresultat:

Kunnskaper

Studenten:

 • Har avansert kunnskap om anestesiologi og anestesisykepleie.

Ferdigheter

Studenten:

 • Anvender naturvitenskapelige og humanistiske kunnskaper i utførelsen av anestesisykepleie til pasient og pårørende.
 • Anvender relevante avanserte kunnskaper i veiledning og undervisning av pasient og pasientes pårørende, med og uten samme kulturbakgrunn.
 • Studenten anvender relevante avanserte kunnskaper i samhandling, veiledning og undervisning av kolleger med og uten samme kulturbakgrunn.

Generell kompetanse

Studenten:

 • Har handlingskompetanse som man kan forvente av en nyutdannet anestesisykepleier.
 • Kan selvstendig planlegge, prioritere, utføre, begrunne og dokumentere en faglig forsvarlig anestesiologisk virksomhet som sedering, regional og generell anestesi, monitorering selvstendig på pasienter klassifisert som ASA 1-2, og i samarbeid med anestesilege hos pasienter med komplekse sykdomstilstander, klassifisert som ASA 3-5.
 • Kan kontinuerlig vurdere pasientens tilstand ved hjelp av monitorerte og klinisk observasjoner samt være klinisk forutseende slik at skader og komplikasjoner kan forebygges og/eller behandles.
 • Anvender forskningsbasert kunnskap, erfaringsbasert kunnskap og brukerkunnskap i sin utøvelse av anestesisykepleie.
 • Handler etisk og juridisk forsvarlig i samhandling med pasient og pårørende.
 • Kjenner de ulike teammedlemmenes roller og ansvarsområder og bidrar aktivt til et godt samarbeid rundt oppgaver teamet skal løse. Viser forståelse og respekt for andres fagområder.

Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk.

Undervisning

Veiledet klinisk praksis, ferdighetstrening, simulering, læringslogg, veiledningsforum, selvstudium.

Eksamen

Emnene Syp-3101, Syp-3102, Syp-3103 og Syp-3104 må være bestått for å få adgang til eksamen i Syp-3106 emnet.

Det gjøres en samlet vurdering av studentens prestasjon i praksis ut fra tilfredsstillende grad av oppnådd læringsutbytte for emnet. Arbeidskrav Nasjonal MCQ test i anestesiologi og krav om tilstedeværelse må være godkjent.

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i praksisemner. Ikke bestått praksisemne medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull.


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: SYP-3106