høst 2019
SYP-3126 Kliniske praksisstudier 3 - Intensivsykepleie - 15 stp

Sist endret: 18.12.2019

Emnetype

Emnet er obligatorisk for master i sykepleie studieretning intensivsykepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet omfatter klinisk praksis under veiledning.

Intensivsykepleie, intensivmedisin, farmakologi, pedagogikk og ledelse.

Pasient og pårørendes opplevelse av akutt og kritisk sykdom.

Fokus på selvstendighet og handlingskompetanse i akutte og kritiske situasjoner.

Ledelse og koordinering av intensivsykepleien.

Tverproffesjonell samarbeid.

MTU.


Hva lærer du

Studenten har følgene læringsutbytte etter bestått emne:

Kunnskaper

 • Har avanserte kunnskaper innen intensivmedisin og intensivsykepleie.
 • Har avanserte kunnskaper om utøvelse av kunnskapsbasert intensivsykepleie.

Ferdigheter

 • Har avanserte ferdigheter i identifisering av endring i pasientens tilstand og anvender disse i forebygging av komplikasjoner til intensivbehandling.
 • Har avanserte ferdigheter i å fremme velvære, lindring og livsmot hos intensivpasienten og pårørende.
 • Har avanserte ferdigheter i å yte kompenserende hjelp ved svikt i vitale funksjoner. Anvender avansert medisinsk teknisk utstyr og annen ordinert intensivmedisinsk behandling.
 • Tar selvstendig ansvar for tidlig rehabilitering av intensivpasienten med utgangspunkt i pasient og pårørende sine ressurser. Tilrettelegger for rehabiliteringsforløp ut fra kunnskaper om langsiktige pasientresultater.
 • Tilrettelegger for palliativ behandling av pasienten med utgangspunkt i pasient og pårørendes totale situasjon. Bidrar til en verdig død.
 • Har avanserte kunnskaper om etikk og anvender disse i diskusjon rundt etiske dilemmaer i intensivsykepleien.
 • Har avanserte ferdigheter i kommunikasjon med pasientens pårørende og delaktiggjør de i intensivpleien. Yter omsorg for pasientens pårørende i alle aldre.

 

Generell kompetanse:

 • Har avanserte kunnskaper og ferdigheter i å utøve helhetlig intensivsykepleie med et omsorgsfullt håndlag og respekt for pasientens og pårørendes integritet, ressurser og opplevelser ved å være akutt og/eller kritisk syk.
 • Tar ansvar for å lede sykepleien til pasienten, og koordinerer tverproffesjonelt team rundt pasienten.
 • Medvirker i beslutningsprosesser angående intensivpasienten og behandling.
 • Har avanserte kompetanse i tilrettelegging for pasient og pårørendes kulturelle ståsted.
 • Har avanserte kunnskaper og ferdigheter i å ivareta pasientens sikkerhet og anvender gjeldende administrative verktøy i rapportering av avvik.

Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk.

Undervisning

Veiledet klinisk praksis, læringslogg, veiledningsforum, selvstudium.

Eksamen

Emnene SYP-3121, SYP-3122, SYP-3123 og SYP-3124 må være bestått for å få adgang til Syp-3126 eksamen.

Det gjøres en samlet vurdering av studentens prestasjon i praksis ut fra tilfredsstillende grad av oppnådd læringsutbytte for emnet. Krav om tilstedeværelse må være godkjent.

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i emnet. Ikke bestått praksis medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull.


Timeplan


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 15
 • Emnekode: SYP-3126
 • Undersider