Koronaviruset:

På grunn av koronasituasjonen kan det bli endringer i undervisning og eksamen høsten 2020. Informasjon om eventuelle endringer, kunngjøres direkte til studenter som er oppmeldt i emnet.

høst 2019

SYP-3136 Kliniske praksisstudier 3 - Operasjonssykepleie - 15 stp

Sist endret: 18.12.2019

Ansvarlig fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet

Studiested

Tromsø |

Emnetype

Emnet er obligatorisk for master i sykepleie, studieretning i operasjonssykepleie og kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Studentene skal etter bestått kliniske praksisstudier i 3.semester ha nådd studiets hovedmål og kunne utøve faglig forsvarlig, selvstendig og helhetlig operasjonssykepleie til pasienter i alle aldre, begge kjønn, med flerkulturell bakgrunn gjennom komplekse, krevende og/eller kritiske kirurgiske forløp og i uventede og uavklarte situasjoner som samsvarer med yrkesetiske retningslinjer, gjeldende lover og forskrifter. Handlingskompetanse og handlingsberedskap etablert gjennom teoretiske- og praktiske studier danner grunnlaget. Studenten skal inneha teamkompetanse på et tilfredsstillende nivå, jobbe kunnskapsbasert ved ulike pasientforløp og situasjoner og ta et selvstendig ansvar for hygiene og infeksjonsforebygging samt tilrettelegge for kirurgisk undersøkelse/behandling. Emnet omhandler:

 • Operasjonssykepleie; ansvar og kompetanseområder
 • Kritiske- og akutte syke pasienter
 • Teamarbeid i avanserte/akutte situasjoner
 • Organisatorisk kompetanse anvendt ved sterilt utøvende- og koordinerende funksjon
 • Akutt- og livreddende kirurgi
 • Pasienter med smitte

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studenten ha oppnådd følgende læringsutbytte:

Kunnskaper

 • Har avansert kunnskap om operasjonssykepleie som fag, samt historiske og samfunnsmessige utvikling.
 • Har inngående kunnskap om ulike pasientforløp, samt pasientopplevelser, reaksjoner og behov i ulike situasjoner.
 • Har inngående kunnskap om smittevern og infeksjonsforebygging på operasjonsavdeling.
 • Har avansert kunnskap om kirurgi; ulike metoder og teknikker.
 • Har avansert kunnskap om medisinskteknisk utstyr og instrumenters anvendelsesområder og håndtering ved ulike kirurgiske inngrep.
 • Anvender fagdidaktiske prinsipper i informasjon, undervisning og veiledning til pasienter og pårørende med ulik kulturbakgrunn, samt til kollegaer.

 

Ferdigheter

 • Utøver avansert operasjonssykepleie til pasient og ivaretar pårørende på operasjonsavdeling.
 • Ivaretar kontinuiteten i ulike pasientforløp, og mestrer planlegging, organisering og gjennomføring av operasjonssykepleie i akutte- og kritiske kirurgiske forløp.
 • Ivaretar pasienten forsvarlig ved å anvende avansert kunnskap om mikrobiologi, hygiene og infeksjonsforebyggende prinsipper, og bidrar til å fremme den hygieniske standarden ved avdelingen og sykehuset for øvrig.
 • Koordinerer ulike pasientforløp og team ved å anvende faglig og organisatorisk kompetanse.
 • Utfører med kyndighet steril assistanse/instrumentering tilpassa pasient, kirurgisk behandling og situasjon.
 • Anvender kunnskap om teamarbeid og utøver sikker kommunikasjon og samhandling i team.
 • Utøver kunnskapsbasert operasjonssykepleie som bidrar til økt pasientsikkerhet og videreutvikling av personlig og faglig kompetanse.

 

Generell kompetanse

 • Utøver forsvarlig og omsorgsfull operasjonssykepleie i samsvar med yrkesetiske retningslinjer, juridiske-, økonomiske- og organisatoriske rammer som gjelder for fagområdet.
 • Vurderer ulike pasienter, planlegger, forbereder, gjennomfører og evaluerer pasientforløp kunnskapsbasert.
 • Samhandler, veileder og underviser operasjonspasienten, pårørende og kollegaer med ulik kulturbakgrunn.
 • Planlegger, organiserer og utøver operasjonssykepleien i sterilt utøvende og koordinerende funksjon i ulike situasjoner.
 • Anvender kunnskap og ferdigheter knyttet til instrumenter, materiell og medisinsk teknisk utstyr i forbindelse med kirurgiske undersøkelser og/eller behandling, samt vurderer risiko relatert til bruk av slikt utstyr i ulike pasientforløp og situasjoner.

Undervisnings- og eksamensspråk

I hovedsak norsk, men det kan også bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk.

Undervisning

Veiledet klinisk praksis, læringslogg, kliniske praksisseminar og selvstudium.

Eksamen

Fellesemnene SYP-3500, SYP-3001-B, SYP-3502 og de fagspesifikke emnene SYP-3131, SYP-3132, SYP-3133 og SYP-3134 må være bestått for å få adgang til Syp-3136 eksamen.

Emnet omfatter ikke arbeidskrav.

Det gjøres en samlet vurdering av studentens prestasjon i praksis ut fra tilfredsstillende grad av oppnådd læringsutbytte for emnet. Krav om tilstedeværelse må være godkjent.

Det arrangeres ikke kontinuasjonseksamen i praksisemner. Ikke bestått praksisemne medfører endret studieprogresjon og overflytting til neste kull.

Timeplan