høst 2019
SYP-3501 Spesialsykepleierens funksjons- og ansvarsområder ABIO - 5 stp

Sist endret: 18.12.2019

Emnetype

Emnet er obligatorisk for studieretningene i anestesi-, barne-, intensiv- og operasjonsykepleie i Master i Sykepleie. Det er mulighet for å ta emnet som valgfritt emne på studieretning kreft ved Master i sykepleie. Emnet kan ikke tas som enkeltemne.

Innhold

Emnet gir deg kunnskap om hvordan faglige, etiske, politiske, økonomiske, juridiske og kulturelle føringer påvirker spesialsykepleierens ansvar og funksjonsområde.  Følgende tema belyses:

 • sykepleiefaglig samarbeid
 • sykepleiefaglig ledelse
 • helsepolitikk
 • kulturforståelse og -kompetanse
 • Arbeidsmiljø


Hva lærer du

Ved fullført emne forventes det at studenten har oppnådd følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper

 • Inngående kunnskap om helsepolitiske føringer som påvirker primær- og spesialisthelsetjenesten
 • Avansert kunnskap om tverrprofesjonell samhandling og teamarbeid
 • Inngående kunnskap om spesialavdelingenes arbeidsmiljø og belastninger

Ferdigheter

 • Anvender avansert kunnskap om sitt fagområde, leder eget fag og arbeider kunnskapsbasert i tverrprofesjonelle team
 • Anvender kunnskap om rammefaktorers påvirkning av utøvelse av spesialsykepleie
 • Kan drøfte pasientforløp i en kulturell og sosial kontekst sett fra pasient og pårørendes perspektiv

 

Generell kompetanse

 • Analysere og kritisk reflektere over pasientforløp i en organisatorisk og geografisk sammenheng
 • Viser avansert kompetanse i samhandling og teamarbeid på tvers av fagprofesjoner og nivå med særskilt fokus på kompliserte og akutte situasjoner


Undervisnings- og eksamensspråk

Undervisningen foregår i hovedsak på norsk, men det kan bli gitt undervisning på svensk, dansk og engelsk.

Eksamensspråket er nordisk.


Undervisning

Forelesninger, gruppearbeid, fullskala simulering, selvstudium.

Eksamen

Obligatoriske emner i 1. og 2. semester må være bestått for å kunne fremstlile seg til eksamen.

Det foreligger ikke arbeidskrav i dette emnet.

Gruppeeksamen hvor gruppens arbeid presenteres i seminar.

Vurderingsuttrykk som brukes er bestått / ikke bestått.

Ved ikke bestått eksamen arrangeres kontinuasjonseksamen.


 • Om emnet
 • Studiested: Tromsø |
 • Studiepoeng: 5
 • Emnekode: SYP-3501
 • Undersider