høst 2019
TYS-1003 Elementær tysk syntaks II - 10 stp

Sist endret: 27.02.2020

Søknadsfrist

1. juni for emner som tilbys i høstsemesteret. 1. desember for emner som tilbys i vårsemesteret.

Emnetype

Emnet kan tas som enkeltemne. Emnet er en del av årstudiet i tysk som kan inngå som fag 1 og 2 i lektorutdanningen.

Anbefalte forkunnskaper: TYS-1001 Tysk fonetikk og formlære med praktiske øvelser og TYS-1002 Elementær tysk syntaks I.


Opptakskrav

Søknadskode 9199 - enkeltemner lavere grad (ikke realfag).

Innhold

Emnet gir i hovedsak en oversikt over verbalsyntaktiske emner som tempus/modus og infinitte formers syntaks. Her legges det særlig vekt på forskjellen mellom norsk og tysk tempusbruk, samt konjunktivbruken på tysk. Studentene lærer seg i tillegg å analysere enda mer komplekse tyske setninger enn i forrige semester, i særdeleshet med fokus på infinitte verbalformer og infinitivfraser.

Hva lærer du

Etter bestått emne skal studentene ha følgende læringsutbytte:

 

Kunnskaper:

  • Studentene skal ha tilegnet seg gode kunnskaper om alle områder innenfor elementær tysk syntaks.
  • Studentene skal ha utviklet god innsikt i og forståelse for tysk verbalsyntaks. Dvs. at de har fått kunnskaper om det tyske verbalsystemet med sin inndeling i ulike modi og bruken av de tyske tempusformene.

 

Ferdigheter:

  • Studentene skal kunne ta i bruk denne kunnskapen om det tyske verbalsystemet når de bruker målspråket produktivt og/eller reseptivt.
  • Studentene skal kunne ta i bruk denne kunnskapen om det tyske verbalsystemet i situasjoner der de veileder og korrigerer andres muntlige og skriftlige språkbruk.

Undervisnings- og eksamensspråk

Tysk.

Undervisning

Undervisningen foregår i form av forelesninger, seminarer og øvelser. Tilsammen tilsvarer dette ca. 65 t undervisning, dvs. 4 t ukentlig. Det gis i tillegg et øvelseskurs. Det anbefales på det sterkeste å delta jevnlig på dette kurset.

Undervisningen er lagt opp slik at den krever forarbeid, aktiv deltakelse og etterarbeid.

Emnet evalueres hvert tredje år


Eksamen

Følgende arbeidskrav må være gjennomført og godkjent før man kan fremstille seg til eksamen:

Arbeidskrav:

  • tre hjemmeoppgaver med frist på ca. 7-10 dager. Oppgavene evalueres med godkjent/ikke godkjent. Alle tre oppgavene må være godkjente for å få anledning til å fremstille seg til eksamen.

Eksamen består av: 

Vurdering: 4-timers skriftlig skoleeksamen uten hjelpemidler. Eksamen blir vurdert med bokstavkarakterer (A-F). Ved karakteren F/ikke bestått til ordinær eksamen, har studenten anledning til å kontinuere.

Frist for oppmelding til kontinuasjonseksamen er 15. januar for eksamener i høstsemesteret og 15. august for eksamener i vårsemesteret.


Timeplan

  • Om emnet
  • Studiested: Tromsø |
  • Studiepoeng: 10
  • Emnekode: TYS-1003